I Forum Liderek Organizacji Pozarządowych

4-5 marca odbyło się w Warszawie I Forum Liderek Organizacji Pozarządowych. Dwudniowe spotkanie zorganizowane zostało przez Związek Młodzieży Wiejskiej oraz Posła na Sejm RP Członka Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Piotra Walkowskiego. Forum miało na celu wymianę informacji i doświadczeń dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i kierowane było młodych kobiet w wieku do 35 lat. Wielkopolskę reprezentowało dwadzieścia pań, które prowadzą bądź współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi głównie na terenach wiejskich.

Forum zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część – warsztatowa poświęcona została zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania i zarządzania organizacjami pozarządowymi, pozyskiwania funduszy, wspierania inicjatyw społecznych. W ramach pierwszej części odbyły się panele warsztatowe dotyczące możliwości finansowania inicjatyw organizacji pozarządowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, założeń oraz realizowanych inicjatywy w ramach programu „Młodzież w działaniu” i sposobów pozyskiwania środków na Małe Projekty realizowane przez Lokalne Grupy Działania a finansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Druga część Forum poświęcona została pozycji kobiety na rynku pracy w świetle zapowiadanej reformy emerytalnej i przybrała formę debaty społecznej, w której udział wzięli Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Senator RP Andżelika Możdżanowska oraz Poseł Piotr Walkowski.

Reforma emerytalna z punku widzenia młodych kobiet to najważniejsza reforma ostatnich lat. Jej załażenia budzą wiele zastrzeżeń i emocji, dlatego tak ważna jest dyskusja, w której swój głos przedstawić mogą te, których planowane rozwiązania będą bezpośrednio dotyczyć.

O głównych założeniach reformy mówił Minister Kosiniak – Kamysz. Wydłużenie wieku emerytalnego ma być stopniowe, co roku o trzy miesiące. W przypadku kobiet zakończenia wdrażania zmian nastąpi za 28 lat i dopiero wtedy panie będą miały wydłużony wiek emerytalny do 67. roku życia. Konieczność zmian w systemie emerytalnym wynika ze zmian demograficznych jakie maja miejsce w ostatnich latach. W ostatnich 20 latach prognozowana długość życia w momencie urodzenia wzrosła dla kobiet o 5 lat, a dla mężczyzn o 6 lat. Wzrasta także długość życia w momencie przejścia na emeryturę, która jest podstawą do obliczenia wysokości świadczenia.

Jak wynika z przytoczonych przez Ministra analiz GUS, w roku 2035 co czwarty Polak będzie na emeryturze, zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym.

W nowym systemie emerytalnym na naszą emeryturę składać się będzie suma składek nazbieranych w czasie naszej aktywności zawodowej, podzielona przez prognozowaną ilość miesięcy naszego życia w momencie przejścia na emeryturę.

Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn budzi wiele kontrowersji. Zadaniem Posła Piotra Walkowskiego takie rozwiązanie jest po prostu niesprawiedliwe. Codzienne obowiązki domowe oraz trud związany z wychowaniem dzieci sprawiają, że kobiety pracują znacznie więcej. Polskie Stronnictwo Ludowe postuluje, aby matki mogły przechodzić wcześniej na emeryturę (o 3 lata za każde urodzone dziecko, jednak nie więcej niż 9 lat). Kolejna propozycja PSL jest zwiększanie kapitału emerytalnego rodziców o 10 proc. za każde dziecko lub pozostawienie w ogóle możliwości odejścia na emeryturę wcześniej (świadczenie byłoby rozłożone o dodatkowe lata). Senator Andżelika Możdżanowska postrzega dodatkowe 7 lat pracy dla kobiet jako karę. Dlatego możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę dla matek jest tak istotna. Decyzję o skorzystaniu z tego przywileju kobieta podejmie sama, jeżeli nie będzie chciała z tego skorzystać będzie mogła pracować dłużej i otrzyma wyższą emeryturę.

Uczestniczki forum oprócz kwestii dotyczących reformy emerytalnej pytały o rozwiązania prawne ułatwiające im łączenie pracy zawodowej i wychowywanie dzieci. Panie wskazywały na utrudnioną dostępność do żłobków i przedszkoli oraz wysokie koszty z tym związane. Podkreślały , że bez odpowiednich instrumentów prawnych funkcjonowanie młodej kobiety – matki na rynku pracy jest bardzo trudne.

Forum Liderek Organizacji Pozarządowych to w zamyśle organizatorów inicjatywa, która będzie kontynuowana. Powołany został Konwent Forum Liderek Organizacji Pozarządowych, w którego skład wchodzą reprezentantki z poszczególnych województw pod przewodnictwem Barbary Pędzich Ciach. Panie wspólnie wypracowały listę postulatów :

1.Możliwość podjęcia przez kobiety decyzji o przejściu na wcześniejszą emeryturę – 5 lat przed uzyskaniem wieku emerytalnego.

2.Zapewnienie opieki dla małych dzieci – więcej żłobków, przedszkoli i świetlic oraz łatwość i przejrzystość w zatrudnieniu opiekunek dla dzieci.

3.Wsparcie finansowe dla kobiet wychowujących dzieci do 7 roku życia – 1.000 zł miesięcznie na każde dziecko.

4.Ujednolicenie zasad finansowania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu – przyjęcie wytycznych dla samorządów, np: opłaty liczonej w nawiązaniu do średniego dochodu w danej gminie.

5.Zaproponowanie instrumentów dla pracodawców wspierających stabilne zatrudnienie kobiet oraz matek powracających do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym (np. ulgi w podatkach, składkach ZUS, prowadzenie płatnego urlopu wychowawczego dla samo-zatrudnionych).

Przewidziane są kolejne tego typu debaty, które będą dotyczyły ważnych problemów społecznych.

 

Autor: Katarzyna Strzyż