W stronę odpowiedzialnego biznesu

„Naszym obowiązkiem jest podjęcie działań, które przywrócą właściwą hierarchię pomiędzy godnością osobową i prawami człowieka oraz zwiększą zaufanie obywateli do instytucji publicznych i przedsiębiorstw”.Takimi słowami Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka PE, (DROI) Poseł Andrzej Grzyb (PSL) rozpoczął debatę dotyczącą stanowiska Parlamentu Europejskiego do zmian w polityce UE w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility).

Poseł podkreślił, że należy przywrócić równowagę i wypracować regulacje, które -‘nie wylewając dziecka z kąpielą’ – zwiększą transparentność działań biznesu i ponownie przywrócą odpowiedzialność za oddziaływanie, jakie firmy wywierają na otoczenie.

Andrzej Grzyb szczególną uwagę zwrócił na rolę, jaką powinny odgrywać Narodowe Instytucje Praw Człowieka, czyli Rzecznicy Praw Obywatelskich, tzw. Ombudsmani we wdrażaniu dobrych rozwiązań w zakresie CSR. W swoim wystąpieniu zaznaczył, iż owe instytucje są wielkim sprzymierzeńcem zarówno rządów krajów członkowskich, jak również na poziomie regionalnego i lokalnego zarządzania.

Administracje państwowe nie we wszystkich sprawach są w pełni poinformowane, gdzie istnieje konflikt pomiędzy zasadami odpowiedzialnego biznesu, a prawami człowieka. ‚Ta sprawa może być w znakomity sposób uzupełniona poprzez Rzeczników Praw Obywatelskich, którzy maja pełna wiedze, w tym zakresie’- dodaje europoseł.

Społeczna odpowiedzialności biznesu może przynieść korzyści przedsiębiorstwu. Dobrym polskim przykładem jest indeks giełdowy- RESPECT Index- obejmujący dwadzieścia spółek z warszawskiego parkietu działających zgodnie z najwyższymi standardami CSR. Są wśród nich bardzo duże firmy takie jak: Grupa LOTOS S.A., Netia S.A., ING Bank Slaski S.A., Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., KGHM Polska Miedz S.A. etc.

 

 

‚Okazuje się, że indeks ujmujący firmy stosujące CSR od początku swych notowań, od roku 2009, zanotował wzrost wartości o 36%, podczas gdy Wig 20 wzrósł w tym samym czasie o 15 %. Wydaje się zatem, iż warto te zasady wdrażać u siebie, ponieważ to zdecydowanie nie umniejsza efektów ekonomicznych działalności tych firm’– zauważył poseł.

Dokument w sprawie przyszłości polityki UE na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw opublikowała w czasie Prezydencji Polski, w październiku 2012, Komisja UE. Jest to odpowiedź UE na przyjęte w połowie 2011 Wytyczne ONZ, a zmiany przygotowywane przez Komisję Europejską mogą mieć konsekwencje dla prawodawstwie krajów członkowskich dot. m.in. prawa pracy, prawa publiczno gospodarczego, prawa handlowego.

W PE rozpoczęły się prace nad stanowiskiem do tego dokumentu, w formie dwóch równolegle przygotowywanych sprawozdań w Komisji Pracy (EMPL) i Komisji Prawnej (JURI). Poseł Andrzej Grzyb został wyznaczony na opiniodawcę do obu sprawozdań w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) i Podkomisji Praw Człowieka (DROI) PE.

 

Opracowali: Agata Wąsiewska i Borys Brzeziński

Posiedzenie Podkomisji Praw Człowieka

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Wytyczne ONZ w kwestii Odpowiedzialności Społecznej Biznesu za Prawa Człowieka (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework)