SZANSA NA WŁASNE M DLA MŁODYCH

{flike}

O programie „Mieszkanie dla Młodych” – pozyskania wsparcia kapitału na własny dom lub mieszkanie na rynku pierwotnym oraz szczególnych wywalczonych w ramach koalicyjnego porozumienia w MdM  „zasadach budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym” Senator Możdżanowska argumentowała – 600 mln w 2014 roku skierowane dla osób do 35 roku życia.
Wobec ograniczonych kwot budżetowych przeznaczonych na program MdM i spodziewanej nadwyżki popytu na te środki ze strony osób zainteresowanych wsparciem istotne jest wydatkowanie środków w sposób maksymalnie efektywny. W okresie spowolnienia gospodarczego środki publiczne powinny być przeznaczone na przedsięwzięcia, w wyniku których rośnie wolumen inwestycji i zachowane zostaną miejsca pracy – zwłaszcza w pracochłonnym sektorze budowlanym. Stąd finansowe wsparcie adresowane jest na rynek pierwotny, gdzie funkcjonują firmy budowlane. Dziś podstawowym problemem polskiego mieszkalnictwa jest deficyt mieszkaniowy, rozumiany jako różnica pomiędzy liczbą gospodarstw domowych i liczbą mieszkań zamieszkałych. W ciągu ostatnich kilku lat deficyt ten znacznie się obniżył, jednak nadal wynosi ok. 700 tys.  Rozwiązanie dające możliwość skorzystania w ramach MdM wsparcia budowy domu jednorodzinnego systemem „gospodarczym” umożliwi dostęp do programu dla młodych ludzi z obszarów wiejskich – zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w równowartości określonej na podstawie różnicy stawki podatku VAT i stawki obowiązującej w przeszłości jako obniżona podatku VAT na materiały budowlane. Ten system jest adaptacją w ramach programu MdM mechanizmów dotychczasowej ustawy dotyczącej tzw. „zwrotu VAT na materiały budowlane”, dostosowanych jednak pod względem zakresu przedmiotowego i podmiotowego do zasad, na jakich udzielane ma być wsparcie przy zaciągnięciu kredytu w ramach programu MdM – to wyjście naprzeciw oczekiwaniom Młodych i wsparciu rodziny. Bezwzględnie ważny jest zrównoważony rozwój zarówno w miastach oraz na obszarach wiejskich – taki był cel, który udało się wypracować na zasadzie kompromisu.

Tym bardziej istotne jest wsparcie inwestycji, w wyniku których powstaje nowy zasób mieszkaniowy. Wsparcie kierowane na rynek pierwotny powinno wyzwolić nowe inwestycje mieszkaniowe, również w miejscowościach, gdzie w ostatnim czasie nie było tego typu przedsięwzięć. Przy wsparciu rynku wtórnego takie inwestycje nie powstaną. Program MdM może wyzwolić aktywność firm budowlanych i małych lokalnych deweloperów, a także zwiększyć zatrudnienie. Przewidziane na kilka lat wsparcie w określonej z góry wysokości wpływa na podejmowanie decyzji inwestycyjnych podmiotów gospodarczych. Zwiększa się podaż mieszkań w segmencie popularnym, powodując ich większą dostępność – także cenową, co jest dodatkowo wzmacniane występowaniem limitów cenowych, nie pozwalającym deweloperom na zwiększenie cen mieszkań finansowanych w ramach programu. Dopuszczenie do finansowania mieszkań na rynku wtórnym stworzy konkurencję (w ramach ograniczonego limitu środków) dla finansowania budowy lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych na rynku pierwotnym, nie gwarantując przy tym pozytywnych efektów dla gospodarki. Może spowodować wycofanie się deweloperów z części planowanych inwestycji w małych i średnich miejscowościach. Nie ma wiarygodnych badań udowadniających, że osoby sprzedające mieszkania na rynku wtórnym inwestują uzyskaną kwotę na zakup lokalu na rynku pierwotnym lub budowę domu jednorodzinnego. Równie dobrze osoby takie mogą zakupić lokal na rynku wtórnym, nie powodując żadnych pozytywnych efektów dla gospodarki. Jest to szczególnie prawdopodobne na obszarach, gdzie nie występują dotychczas inwestycje rynku pierwotnego. Nie jest prawdą, że wszystkie lokale oferowane na rynku wtórnym po ich zakupie są remontowane i tym samym generują wzrost popytu na usługi budowlano-remontowe i materiały budowlane. W rzeczywistości wśród mieszkań oferowanych do sprzedaży na rynku wtórnym jedynie ok. 5-10% jest określana jako mieszkania „do remontu”. Mieszkania oferowane na rynku wtórnym bardzo często cechują się niskim standardem energetycznym oraz potrzebami remontowymi budynków i generują wyższe koszty utrzymania lokalu po zakupie. Mieszkania oferowane na rynku wtórnym były często w przeszłości objęte różnymi formami wsparcia publicznego, np. preferencyjne kredyty, duża ulga budowlana, ulga odsetkowa, bonifikaty przy zakupie mieszkań komunalnych, program „Rodzina na swoim”. Pośrednie umożliwienie ponownego dotowania tego typu zasobu (poprzez zwiększanie popytu rynkowego na tego typu zasoby, które sprzedający mogą zdyskontować w formie podwyższenia cen), jest nieusprawiedliwione. Rynek pierwotny, wspomagany przez program MdM, powinien się rozwinąć zwłaszcza w najbardziej prężnych ośrodkach, w których generowane są miejsca pracy. Większe możliwości zatrudnienia ułatwiają decyzje o zaciągnięciu kredytu hipotecznego i ułatwiają jego późniejszą obsługę –  Senator Andżelika Możdżanowska.

Program „Mieszkanie dla młodych” zakłada:

I.    Pomoc przy zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego – program „Mieszkanie dla Młodych”

1.    Beneficjenci – małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne w wieku do 35 lat. W przypadku małżeństw brany pod uwagę będzie wiek młodszego małżonka. Osoby takie będą mogły liczyć na wsparcie państwa, jeżeli nie posiadały lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego umożliwiającego zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (jedno z założeń programu to wsparcie udzielane jedynie na zakup pierwszego samodzielnego mieszkania); (art. 4 projektu ustawy).

2.    Formy wsparcia:
1)    dofinansowanie wkładu własnego; (art. 7 projektu ustawy).
2)    spłata części kredytu; (art. 8 projektu ustawy).

Dofinansowanie wkładu własnego
– udzielane nabywcy w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (rynek pierwotny);
– wymagane zaciągnięcie na ten cel kredytu w banku (instytucja kredytująca), ponieważ wsparcie ma umożliwiać poprawę zdolności kredytowej;
– efektem zmniejszenie wymaganej kwoty zaciąganego kredytu;
– zgodnie z projektem podstawowa wysokość wsparcia wynosi 10% wartości odtworzeniowej, liczonej w oparciu o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych;
– jeżeli nabywca posiada przynajmniej jedno dziecko (własne lub przysposobione) wysokość wsparcia wynosi 15% wartości odtwor
zeniowej
;
– zaproponowana formuła określenia wysokości wsparcia motywuje do poszukiwania na rynku tańszych mieszkań, w przypadku zakupu których realny udział wsparcia w cenie zakupu będzie wyższy.

Spłata części kredytu
– dodatkowa forma wsparcia w ramach polityki prorodzinnej, przyznawana na etapie obsługi zobowiązania kredytowego;
– warunki uzyskania powiązane z uwarunkowaniami demograficznym;
– może zostać przyznana nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka, lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, mającego miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego objętego finansowym wsparciem w formie dofinansowania wkładu własnego (a po zaistnieniu tego zdarzenia nabywca nadal wychowuje co najmniej troje dzieci);
– efektem zmniejszenie kosztów obsługi spłacanego kredytu po urodzeniu trzeciego (lub kolejnego) dziecka i związanego z tym zwiększenia kosztów utrzymania rodziny;
wysokość wsparcia wynosi 5% wartości odtworzeniowej obliczonej w ten sam sposób jak dofinansowanie wkładu własnego.

3.    Parametry określające lokal mieszkalny i dom jednorodzinny
– parametrem adresowania maksymalny standard, określony wielkością powierzchni i ceną zakupu;
powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m2, a domu jednorodzinnego 100 m2;
– w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 85 m2, a domu jednorodzinnego 110 m2;
– wysokość dofinansowania będzie liczona maksymalnie do 50 m2;
– cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego również podlega ograniczeniom. Limit cenowy ustalany odrębnie dla (a) miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, (b) gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz (c) dla pozostałych gmin w danym województwie;
limit cenowy, podobnie jak wysokość dofinansowania, oparty o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalanego przez wojewodów, z zastosowaniem mnożnika 1,1; (art. 2 pkt 5 i 14, art. 5 ust. 1).

4.    Możliwość wcześniejszego najmu lokalu mieszkalnego
– jako specyficzny przypadek związany z rynkiem pierwotnym projekt przewiduje możliwość objęcia programem zakupu mieszkania wynajmowanego już przez beneficjenta przed nabyciem od dewelopera (lub innego podmiotu);
najemca musi być pierwszym i jedynym najemcą lokalu mieszkalnego oddanego do użytkowania po 31 grudnia 2012 r., a umowa najmu musiała zostać zawarta z deweloperem, tj. późniejszym sprzedającym; (art. 5 ust. 2-4);
– rozwiązanie umożliwia skorzystanie z programu przez osoby, które po dniu zakończenia programu „Rodzina na Swoim”, a przed dniem wejścia w życie ustawy, zaspokajają potrzeby mieszkaniowe w mieszkaniu wynajmowanym od dewelopera, który mogą zakupić korzystając z pomocy państwa;
– rozwiązanie umożliwia również nie wyłączenie z programu osób, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe na rynku najmu, gromadząc przez jakiś okres czasu środki wymagane dla uzyskania zdolności kredytowej;
– rozwiązanie dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych, tj. mieszkań wybudowanych co do zasady w ramach budownictwa wielorodzinnego.

5.    Rozszerzenie systemu najmu okazjonalnego
– rozwiązaniem komplementarnym, które może stymulująco wpływać na rozwój rynku nowych mieszkań na wynajem, są zawarte w projekcie propozycje zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów…, ograniczające część ryzyk wynajmu nowych mieszkań. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, dopuszczających zawieranie umów najmu okazjonalnego również przez podmioty gospodarcze na zasadach dostępnych do tej pory dla osób fizycznych; (art. 28).

6.    Instytucje kredytujące i warunki dotyczące kredytu
– kredyty mieszkaniowe, w związku z którymi przysługiwać może dofinansowanie wkładu własnego, wyłącznie udzielane przez instytucje kredytujące po zawarciu odpowiedniej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego;
– do umowy może przystąpić każda zainteresowana instytucja, nie przewiduje się zastosowania procedur przetargowych;
– kredyt może zostać udzielony wyłącznie zakup lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
– kwota kredytu może stanowić co najmniej 50% ceny zakupu lokalu albo domu jednorodzinnego, a okres zapadalności co najmniej 15 lat (wyeliminowanie ewidentnych przypadków, kiedy o dofinansowanie ubiega się osoba mogąca samodzielnie sfinansować zakup lokalu na rynku bez pomocy państwa);
– kredyt ma być udzielony w walucie polskiej (art. 6);
– brak zakazu składania wniosków o kredyt i wsparcie za pośrednictwem więcej niż jednego banku na etapie, w którym nabywca nie podjął jeszcze decyzji, w którym banku zaciągnięte będzie zobowiązanie (negocjowanie warunków udzielonego kredytu) – w takich przypadkach dla wszystkich wniosków będących przedmiotem ew. procedowania w danym czasie wskaźnik będący podstawą określenia wysokości pomocy finansowej, jak również cel inwestycyjny, a tym samym data przewidywanej wypłaty środków, muszą być takie same (w momencie udzielenia kredytu pozostałe wnioski będące w posiadaniu BGK byłyby zwracane nabywcy za pośrednictwem pozostałych banków).

7.    Bank Gospodarstwa Krajowego
– BGK, jako dysponent Funduszu Dopłat, będzie wypłacał wsparcie na wniosek nabywcy złożony za pośrednictwem instytucji kredytujących;
– obowiązek weryfikacji dokumentów składanych przez potencjalnych beneficjentów będzie spoczywał na instytucjach kredytujących;
– ustawa określi najważniejsze procedury związane z ubieganiem się o finansowe wsparcie (kwestie nieuregulowane dookreślone w rozporządzeniu wykonawczym i umowach zawieranych przez BGK z instytucjami kredytującymi); (art. 10 i 11).
– BGK będzie również operacyjnie zobowiązany do monitorowania bieżącego poziomu wykorzystania limitów wsparcia – dotyczy zawartych w projekcie ustawy mechanizmów limitujących wydatki budżetowe; (art. 35 i 36). W przypadku stwierdzenia wyczerpania limitu przewidzianego na dany rok Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z ustawą, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na dany rok.

8.    Wypłata środków
– pomoc dla kupujących z tytułu dofinansowania wkładu własnego po zawarciu umowy ustanowienia lub przeniesienia własności (mieszkania już oddane do użytkowania) lub jako co do zasady ostatnia transza należności nabywcy wobec dewelopera (inwestycje w toku, tj. realizacja świadczeń kupującego w ramach harmonogramu na podstawie zawartej umowy deweloperskiej);
– z uwagi na roczne limity wysokości wsparcia wypłacanego z FD, wypłaty wsparcia dokonywane będą zgodnie z datą określoną już na etapie składania wniosku przez beneficjenta (we wniosku wskazany kwartał i rok przewidywanej wypłaty). Nie wystąpienie przez instytucję kredytującą z wnio

skiem o wypłatę środków najpóźniej w IV kw. deklarowanego roku wypłaty skutkowało będzie zwrotem wniosku (nie pozbawiając nabywcy możliwości ubiegania się o pomoc finansową poprzez złożenie nowego wniosku);
– z uwagi na określoną we wniosku datę wypłaty środków, w przypadku umowy deweloperskiej, na zasadach wyjątku, występuje możliwość wcześniejszej wypłaty wsparcia, w stosunku do zadeklarowanej we wniosku – zasadą taką objęte zostały sytuacje w których rok zakończenia inwestycji deklarowany przez dewelopera w umowie uległby przesunięciu, na co ubiegający się o wsparcie nie ma wpływu (rozwiązane związane z wprowadzoną w projekcie na wniosek MF zasadą, zgodnie z którą wypłata wsparcia z Funduszu Dopłat, w ramach dostępnych limitów, jest przyporządkowana do rozliczeń kasowych danego roku); (art. 11);
w przypadku spłaty części kredytu wnioski można składać w okresie 6 miesięcy od narodzenia lub przysposobienia dziecka, zaś wypłaty realizowane będą na bieżąco (wyjątkiem przesunięcie wypłaty na I kwartał kolejnego roku w przypadku wyczerpania limitu wydatków z Funduszu Dopłat w danym roku); (art. 12 i 13).

9.    Ograniczenia ustawowe
w okresie 5 lat od dnia nabycia lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego jego sprzedaż, wynajęcie, użyczenie lub zmiana sposobu użytkowania skutkowały będą obowiązkiem zwrotu część finansowego wsparcia, w kwocie ustalonej proporcjonalnie do okresu zamieszkiwania w finansowanym lokalu albo domu przed tym zdarzeniem;
obowiązek proporcjonalnego zwrotu dotyczy również przypadku uzyskania prawa własności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku; (art. 14);
– w ustawie nie wprowadzono ograniczeń skutkujących obowiązkiem proporcjonalnego zwrotu środków uzyskanego wsparcia w przypadku zawarcia w ww. okresie 5-letnim przez beneficjenta, będącego osobą samotną, małżeństwa z osobą posiadającą inne własne mieszkanie, w tym również mieszkanie zakupione przy wykorzystaniu finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (ingerencja przepisów ustawy w decyzje życiowe beneficjentów, wiążąca z decyzją o zawarciu małżeństwa skutki ekonomiczne uzależniające je od sytuacji majątkowej drugiego małżonka byłaby bezzasadna).

10.    Finansowanie programu
– finansowanie corocznie w ramach środków rezerwy budżetowej;
– projekt ustawy określa maksymalny poziom środków rezerwy dla każdego roku okresu 2014-2018 (na wniosek MF horyzont czasowy obowiązywania programu);
– w pierwszym roku funkcjonowania ustawy (2014 r.) limit wydatków budżetowych na ten cel wyniesie 600 mln, w 2015 r. – 715 mln zł, a następnie będzie wzrastał corocznie o prognozowany wskaźnik inflacji;
– operacyjne finansowe wsparcie wypłacane poprzez Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego; (art. 35);
– ustawa określa mechanizmy limitujące:
a)    po osiągnięciu 95% kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej na wypłaty wsparcia z FD, zgodnie ze złożonymi do BGK wnioskami z terminem wypłaty przypadającym na bieżący rok realizacji programu, następowało będzie wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków z datą wypłaty wskazująca na ten rok,
b)    wnioski złożone do BGK w dacie ogłoszenia informacji o wstrzymaniu przyjmowania wniosków rozpatrywane będą w kolejności odpowiadającej dacie złożenia wniosku do instytucji kredytującej – w mało prawdopodobnym przypadku osiągnięcia 100% kwoty przewidzianej na dany rok pozostałe wnioski byłyby zwracane,
c)    po osiągnięciu 50% maksymalnego limitu wydatków z FD w kolejnych latach, w stosunku do bieżącego roku realizacji programu, zgodnie ze złożonymi do BGK wnioskami z terminem wypłaty przypadającym na wskazany konkretnie kolejny rok, następowało będzie wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków z datą wypłaty dotyczącą tego roku,
d)    wznowienie akcji przyjmowania wniosków nastąpi od 1 stycznia roku, którego dotyczy sytuacja opisana w pkt c – wtedy stosowane będą nadal zasady opisane w pkt a-b, tj. zasady limitowania dotyczące bieżącego roku budżetowego realizacji programu;
– z uwagi na konsekwencje przyjętego mechanizmu limitowania ustawa nakłada zobowiązanie na BGK do comiesięcznego podawania w BIP informacji o poziomie wykorzystania środków.

II.    Pomoc przy budowie domu jednorodzinnego systemem gospodarczym na dotychczasowych zasadach

1.    Proponowane regulacje przewidują zachowanie prawa ubiegania się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych na dotychczasowych zasadach
– regulacje ustawy przewidują utratę mocy, z dniem 1 stycznia 2014 r., ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.9);
– osoby, które przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ww. ustawie mają prawo ubiegać o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach;
– wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:
1)    od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
2)    od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
3)    od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
4)    od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
5)    od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.;
– w przypadku gdy wniosek składany jest po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2013 r., limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 5 i 6 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do dnia 31 grudnia 2018 r.

III.    Pomoc przy budowie domu jednorodzinnego systemem gospodarczym na nowych zasadach

1.    Proponowane regulacje przewidują wprowadzenie nowego, w stosunku do przedłożenia rządu, rozdziału ustawy
– w toku prac w Sejmie RP uzupełniono ustawę o nowy rozdział określający zasady, na jakich pomocą w ramach ustawy objęte byłyby również osoby budujące dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny (w ramach rozbudowy);
– rozwiązanie w zakresie warunków dotyczących beneficjentów wsparcia (wiek, pierwsze mieszkanie), nakładów na mieszkanie objętych pomocą finansową (okres ponoszenia wydatków na zakup materiałów budowlanych objęty wsparciem, data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz zakresu przedsięwzięć objętych pomocą (budowa domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego) jest analogiczne jak w przypadku programu wsparcia finansowanego z FD (dotychczasowy MdM);
– rozwiązanie w zakresie proponowanego mechanizmu wsparcia (zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w równowartości określonej na podstawie różnicy stawki podatku VAT i stawki obowiązującej w przeszłości jako obniżona podatku VAT na materiały budowlane) jest tożsame z systemem tzw. „zwrotu VAT na materiały budowlane”, wprowadzonym do obrotu prawnego w okresie akcesji Polski do UE;
– wprowadzenie nowego rozdziału

nie wpływałoby na pierwotną propozycję przedłożenia rządu, przewidującą uchylenie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, z jednoczesnym określeniem zasad rozliczania wydatków już poniesionych przez osoby fizyczne w okresie obowiązywania tej ustawy.
– nowy system byłby adaptacją w ramach programu MdM mechanizmów dotychczasowej ustawy dotyczącej tzw. „zwrotu VAT na materiały budowlane”, dostosowanych jednak pod względem zakresu przedmiotowego i podmiotowego do zasad, na jakich udzielane ma być wsparcie przy zaciągnięciu kredytu w ramach programu MdM.

2.    Beneficjenci – osoby fizyczne, które zaspokajając potrzeby mieszkaniowe w formie prawa własności mieszkania, po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych prowadząc budowę systemem gospodarczym, a do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę nie ukończyły 36 lat (w przypadku małżonków  warunek ten dotyczy młodszego małżonka). Osoby takie będą mogły liczyć na wsparcie państwa, jeżeli do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków nie posiadały lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego umożliwiającego zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (jedno z założeń programu to wsparcie udzielane jedynie na zakup pierwszego samodzielnego mieszkania); (art. 20 projektu ustawy).

3.    Forma wsparcia
– zwrot z budżetu państwa, części wydatków poniesionych na:
1)    budowę domu jednorodzinnego albo
2)    nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

4.    Parametry określające lokal mieszkalny i dom jednorodzinny
– parametrem adresowania maksymalny standard, określony wielkością powierzchni, analogicznie do programu MdM;
powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m2, a domu jednorodzinnego 100 m2;
– w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 85 m2, a domu jednorodzinnego 110 m2,
– pozwolenie na budowę musi być wydane po dniu 1 stycznia 2014 r.

5.    Ograniczenia ustawowe
– zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT; udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, do dnia 30 września 2018 r., tj. do dnia, do którego można będzie składać wnioski o finansowe wsparcie w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”;
– projekt ustawy przewiduje wydanie obwieszczenia przez MTBiGM, w porozumieniu z MF, z wykazem materiałów budowlanych uprawniających do zwrotu.

6.    Zwrot wydatków
– dokonywany na wniosek złożony w urzędzie skarbowym raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
– na podstawie decyzji właściwego urzędu skarbowego;
– w kwocie równej 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, dla stawki 22% , nie większej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m² powierzchni użytkowej i ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu części wydatków (w zakresie limitu odliczeń nie zmienione dotychczasowe rozwiązania z ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. dotyczące przedsięwzięć realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę);
– finansowany ze środków budżetu państwa – tę część wydatków nie ograniczałyby limity ustawowe dotyczące maksymalnej wysokości wsparcia wypłacanego ze środków Funduszu Dopłat.

http://mieszkaniedlamlodych.org/files/2013/01/Mieszkanie-dla-M%C5%82odych.jpg