„System płatności obszarowych w Polsce w latach 2015-2020”

Wielkopolska Izba Rolnicza przystąpiła do konsultacji społecznych na temat projektu „Systemu płatności obszarowych w Polsce w latach 2015-2020” podczas obrad XIV Walnego Zgromadzenia w Kaczkach Średnich. Wypracowane wówczas stanowisko zostało szeroko omówione i doprecyzowane podczas spotkania poświęconego tej tematyce w dniu 8 lipca w siedzibie WIR.

Do biura wojewódzkiego napłynęły uwagi do projektu dokumentu, które zostały zebrane i przeanalizowane. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele samorządu rolniczego działając na rzecz i imieniu wielkopolskich rolników zgodnie stwierdzili, że przyjęte rozwiązania muszą być przejrzyste i zapobiegać nieczystym sytuacjom prowadzącym do nadużyć. Podczas merytorycznej dyskusji podjęto min. tematykę dopłat powiązanych z produkcją, szczególności dla producentów bydła rzeźnego i krów mlecznych, płatności do skrobi ziemniaczanej i buraków cukrowych. System wsparcia dla tych gałęzi produkcji rolniczej jest niezbędny. Uczestnicy spotkania wnieśli również o wsparcie dla producentów trzody chlewnej, gdyż sytuacja ekonomiczna tej gałęzi produkcji rolnej ulega systematycznemu pogorszaniu. Dużo wątpliwości zebranych budziły przytoczone w dokumencie definicje min. małego gospodarstwa, młodej osoby prawnej, czy też rolnika aktywnego zawodowo. Wszystkie uwagi i sugestie zostały zebrane w stanowisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie projektu „Systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020”, które zostało przesłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Barbara Idczak
Biuro Wojewódzkie WIR

Źródło: http://www.wir.org.pl/aktualne/platnosci_bezposrednie.htm