W spotkaniu uczestniczyli również Pani prof. Dorota Pyć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Pan Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP. Pani minister zostały wręczone już wcześniej omawiane stanowiska Zespołów Roboczych ds. Międzynarodowych Dróg Wodnych E 70 i E40: w sprawie proponowanych zmian w zakresie transportu wodnego śródlądowego i bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej oraz w sprawie wniosków z kontroli funkcjonowania żeglugi śródlądowej przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Na zakończenie, będącego jednym z punktów spotkania, rejsu po Zalewie Wiślanym, razem z Marszałkami innych Województw przez które przepływa MDW E70 podpisaliśmy Deklarację Programową w sprawie planu działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 w latach 2015 – 2020.

——————————————————————————————————————————–

Międzynarodowa Droga Wodna E70, jest jedną z dróg wodnych przepływających przez terytorium Polski, stanowiąc połączenie relacji Odra – Wisła, biegnie począwszy od Antwerpii przez Holandię, Niemcy, Polskę, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, aż do Kłajpedy na Litwie. Obejmując na terenie kraju rzeki: Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Brdę, Wisłę, Nogat, Szkarpawę, Kanał Jagielloński oraz Zalew Wiślany, przepływa także przez województwo wielkopolskie.

Na terenie naszego województwa, MDW E70 to rzeka Noteć, która wraz ze swoją doliną stanowi obszar 32 tys. ha unikatowego krajobrazu przyrodniczego z doskonale wkompowanymi zabytkami historycznymi i hydrologicznymi. W krajobrazie Doliny Noteci dominują łąki i pola, a malowniczości dodają mu liczne starorzecza, kanały i rowy odwadniające. Na Nadnoteckich Łęgach, ważnej ostoi ptasiej o randze europejskiej, spotkać można wiele gatunków ptaków chronionych europejską „Dyrektywą Ptasią”. Natomiast w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000, Dolina Noteci stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk. Koryto rzeki obudowane jest budowlami regulacyjnymi. Na samej rzece, na terenie województwa wielkopolskiego, znajduje się 13 stopni wodnych składających się z jazu piętrzącego wodę i śluz żeglugowych. Zabytkowe śluzy, wszystkie o łącznej długości ponad 57 m i szerokości prawie 10 m, zbudowane zostały w XIX wieku jako część alternatywnego dla dróg lądowych handlowego szlaku wodnego łączącego Gdańsk z Europą Zachodnią. Dolina Noteci stanowi również część szlaku wodnego Wielka Pętla Wielkopolski, stanowiący duży atut turystyczny województwa.

Od 2006 roku, marszałkowie pięciu województw (lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego), prowadzą wspólną inicjatywę zmierzającą do rewitalizacji ww. drogi wodnej, mającej na celu aktywizację gospodarczą i turystyczną regionów do niej przyległych.

Źródło: http://www.krzysztofgrabowski.eu