W trakcie dyskusji dotyczącej nowych regulacji dla systemu rolnictwa ekologicznego, wiceminister Z. Szalczyk poinformowała, że rozwiązania zawarte w przedłożonym dokumencie są w wielu miejscach niedopracowane lub niezrozumiałe a w niektórych przypadkach wykluczające się. Z punktu widzenia Polski, największe kontrowersje dotyczą zakresu rozporządzenia, kwestii związanych z likwidacją odstępstw od zasad produkcji ekologicznej, zakazu produkcji równoległej, obowiązku włączenia każdego sklepu w system kontroli (obecnie wyłączeni), możliwości określenia maksymalnych możliwych poziomów zanieczyszczeń produktów ekologicznych, rozwiązań dotyczących grupowej certyfikacji producentów, ograniczeń dotyczące możliwych do stosowania  środków do produkcji oraz zakresu kompetencji Komisji Europejskiej i podziału na akty delegowane i wykonawcze. Delegacje uczestniczące w spotkaniu podzieliły w większości zastrzeżenia zgłoszone przez Polskę. Jednocześnie spotkanie posłużyło wypracowaniu i przyjęciu ostatecznej wersji Wspólnej Deklaracji państw Grupy Wyszehradzkiej w odniesieniu do nowych regulacji dotyczących rolnictwa ekologicznego.

Omawiając temat wpływu sankcji rosyjskich na poszczególne państwa Grupy Wyszehradzkiej, podsekretarz stanu Z. Szalczyk podkreśliła, że Polska jest krajem najbardziej dotkniętym ograniczeniami eksportowymi wprowadzonymi przez Federację Rosyjską. Zakaz eksportu do Rosji będzie miał największy wpływ na rynki owoców i warzyw, mleka oraz mięsa. Polska od samego początku zabiega o podjęcie stosownych działań na szczeblu UE łagodzących skutki embarga dla producentów rolnych oraz stabilizujących rynek. Należy przede wszystkim uruchomić odpowiednie środki finansowe adekwatne do skali kryzysu. Obecny kryzys dotyczy całej UE i Polska oczekuje, w imię zasady solidarności, odpowiednich działań ze strony Komisji Europejskiej.

Kolejnym omawianym tematem była kwestia wsparcia produkcji zwierzęcej w ramach mechanizmów WPR. Poszczególne delegacje przedstawiły planowane formy wsparcia
w ramach I i II filaru, a także niektóre problemy z tym związane.

Spotkanie zakończyło się wspólną konferencją prasową szefów delegacji, w trakcie której podpisano Wspólną Deklarację Ministrów Rolnictwa Czech, Polski, Słowacji, Bułgarii, Rumunii i Słowenii dotyczącą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkanie-Ministrow-Rolnictwa-Grupy-Wyszehradzkiej-Bulgarii-Rumunii-i-Slowenii