Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw: biznes i prawa człowieka – to się opłaca! Opinie autorstwa Posła Andrzeja Grzyba przyjęte!

Komisja spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego przyjęła dziś 2 opinie autorstwa posła Andrzeja Grzyba ws wzmocnienia odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility, CSR).

Poseł Andrzej Grzyb dla TV Wielkopolska: Perspektywa odpowiedzialności społecznej opłaca się przedsiębiorcom – zobacz program klikając na zdjęcie

Polecamy również:
 Wywiady…opinie…komentarze: O społecznej odpowiedzialności biznesu Sławomir Papiera rozmawia z Andrzejem Grzybem – Posłem do Parlamentu Europejskiego.

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw zaczyna się od bardzo podstawowych spraw takich jak dbałość o środowisko, zagwarantowanie pracownikom odpowiednich warunków pracy, jej bezpieczeństwa, godnych warunków wynagrodzenia, czy przewidywalności ścieżki zawodowej chociażby poprzez umożliwienie powrotu do firmy osobie po urlopie macierzyńskim – powiedział po głosowaniu Andrzej Grzyb.

Poseł Grzyb podkreślił, że istotnym elementem obu opinii jest równowaga między unikaniem rozwiązań prawnych na szczeblu UE nakładających nadmierne, kosztowne, obowiązki na przedsiębiorstwa, a skutecznym wdrażaniem przejrzystych standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

– W czasie kryzysu finansowego nie ma potrzeby nakładać na przedsiębiorstwa dodatkowych obciążeń i kosztów. Warto raczej promować dostęp do jasnych informacji o ich działalności, tak, aby konsumenci sami mogli podejmować racjonalne decyzje – to jeden z warunków faktycznie wolnego rynku – wyjaśnił poseł Grzyb.

Opinie przygotowane w imieniu komisji spraw zagranicznych i podkomisji praw człowieka PE wskazują, że aby efektywnie połączyć dobrowolność CSR ze skutecznością polityki UE w tym zakresie konieczna jest intensywna współpraca i dialog wszystkich zaangażowanych stron: instytucji UE, państw członkowskich i samorządów lokalnych z jednej strony z przedsiębiorstwami będącymi jednocześnie pracodawcami oraz pracownikami, którzy występują również w roli konsumentów. Jak podkreśla poseł Grzyb, proces ten w znaczący sposób mogą wspierać organizacje pozarządowe, ale również, o czym często się zapomina, narodowe instytucje praw człowieka, jak: rzecznicy praw obywatelskich, ombudsmani, krajowi mediatorzy – instytucje, które posiadają właściwe narzędzia prawne oraz przygotowanie eksperckie i społeczny autorytet nie tylko w UE, ale również np. w krajach partnerstwa wschodniego.

– Promowanie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym leży w interesie europejskich przedsiębiorstw. Musimy przeciwdziałać sytuacji, w której europejskie przedsiębiorstwa na rynku wspólnotowym i poza Unią, toczą nierówną walkę z konkurentami, stosującymi tzw. społeczny dumping, a więc redukujących koszty produkcji poprzez naruszanie międzynarodowych standardów prawa pracy czy wręcz łamanie podstawowych wolności – podkreślił w czasie debaty wiceprzewodniczący podkomisji praw człowieka PE.

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw to troska o prawa pracowników, o środowisko, promocja na świecie praw człowieka, które stanowią o wizerunku firmy i leżą w interesie przedsiębiorstw. Poprawiając zewnętrzne i wewnętrzne relacje w przedsiębiorstwie, mogą również znacząco przyczynić się do lepszego wyniku gospodarczego –  zauważa Poseł Grzyb – o sukcesach tych firm, szczególnie dziś w dobie globalnego kryzysu finansowego, który charakteryzuje się m.in. kryzysem zaufania,  świadczą chociażby wyniki przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach tzw. Respect Index, czyli indeksu spółek zaawansowanych we wdrażaniu wysokich standardów CSR – W ostatnich 3 latach wartość Respect Index wzrosła o około 36%  podczas gdy indeks WIG20 w tym samym okresie wzrósł o około 15% – poinformował poseł Grzyb.

Obie opinie autorstwa posła Grzyba zostały przyjęte bez żadnego głosu sprzeciwu, przy jednym wstrzymującym się. Sprawozdania[1], do których odnoszą się opinie zostaną przegłosowane przez PE w lutym.

 

* Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, jest największą i najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 270 posłów z 26 państw członkowskich U i 3 obserwatorów z Chorwacji.


Artykuły dotyczące CRS:

W stronę społecznie odpowiedzialnego biznesu – przed poniedziałkowym głosowaniem

W stronę społecznie odpowiedzialnego biznesu

Nagranie Video Prezentacji Badania i Debaty w ramach posiedzeniach DROI 9 10 2012.

Informacja po wysłuchaniu publicznym na temat CSR w ramach posiedzenia DROI 17 09 2012

Strona Ministerstwa Gospodarki RP poświęcona Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR)

UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework – Wytyczne ONZ w kwestii Odpowiedzialności Społecznej Przedsiębiorstw i Praw Człowieka

Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów: Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw


Dalszych informacji udziela:

Biuro Prasowe EPL:

Agata Byczewska, tel:+32473841093

Biuro posła Andrzeja Grzyba

Borys Brzeziński, tel: +32486935194

borys.brzezinski@europarl.europa.eu

www.andrzejgrzyb.eu