PSL SKUTECZNIE BRONI POLSKIEJ ZIEMI

Tyle Polski ile ziemi pod pługiem polskiego chłopa” tak niegdyś mówił Wincenty Witos. PSL nadal skutecznie realizuje program ludowców wypracowany przez 120 lat, bo nie ma dla Polski ważniejszej sprawy jak suwerenność, polski stan posiadania. 25 czerwca br. Sejm RP uchwalił ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego zapobiegającą nadmiernej spekulacji ziemią rolną w Polsce a także w relacjach międzynarodowych, zapobiegającą nadmiernej koncentracji ziemi rolnej u jednego właściciela. Ustawa ta została poparta przez wszystkie kluby parlamentarne, na 398 posłów za głosowało 384, przeciw było tylko 2 posłów, 12 posłów wstrzymało się od głosu. Celem podstawowym tej ustawy jest właściwa ochrona ziemi rolnej od 1 maja 2015 roku kiedy kończy się 12-stoletni okres ochronny. Ta ustawa została skierowana do Senatu RP. Senat RP swoją uchwałą wprowadził 26 poprawek do tej ustawy.

Wiele poprawek Senatu RP psuło dobre rozwiązania uchwalone przez Sejm RP.

Dotyczyło to głównie:

-zniesienia prowadzenia ewidencji gruntów rolnych przez ANR, chodzi o to żeby przed przeniesieniem gruntów rolnych, zostały one wpisane do ewidencji, w celu kontrolowania realizacji zasadniczych zapisów ustawy,

– ograniczenia korzystnych rozwiązań dla gospodarstw rodzinnych – np. prawa pierwokupu sąsiedzkiego,

– ograniczenia uprawnień komisji ds. kształtowania ustroju rolnego dotyczących konkretnych decyzji w sprawie obrotu nieruchomością rolną,

– wykreślenia zasad uregulowania umów dzierżawy,

– zniesienia obowiązku przesyłania przez notariusza umowy dzierżawy do ANR,

– przywrócenia możliwości obciążania nieruchomości hipoteką przewyższającą jej wartość dla dzierżawców,

– przywrócenia pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości z ANR przez byłych właścicieli, spadkobierców,

– przywrócenia udziału w przetargach ograniczonych osobom które naruszyły zobowiązania między innymi nieprzenoszenia nieruchomości nabytej z ANR przez okres 10 lat, osobistego prowadzenia gospodarstwa,

– zniesienia ograniczeń w umowach sprzedaży nieruchomości z ANR zbywanej w trybie pierwszeństwa w drodze przetargu ograniczonego, nie będą zawierane zobowiązania nabywcy do:

a) nieprzenoszenia własności nabytej z zasobów ANR przez okres 10 lat

b) osobistego prowadzenia gospodarstwa przez okres 10 lat

c) nieustanowienia hipoteki na nieruchomości nabytej z ANR na rzecz innych podmiotów niż ANR.

Sejm RP w dniu 5 sierpnia br. wszystkie te poprawki odrzucił.

Na 26 poprawek Sejm przyjął 4-ry nie zmieniające charakteru merytorycznego ustawy a jedynie legislacyjne i porządkujące. 7 sierpnia br. ustawa została skierowana do Pana Prezydenta RP.

Poseł Stanisław Kalemba stwierdził, że „przy tak wysokim poparciu tej ustawy przez wszystkie kluby parlamentarne i organizacje rolnicze takie jak Izby Rolnicze, RI Solidarność, Kółka Rolnicze, Ojczyznę, Pan Prezydent RP Andrzej Duda podpisze niezwłocznie tą oczekiwana przez opinię publiczną w Polsce a szczególnie przez mieszkańców wsi i rolników ustawę”

Stało się zgodnie z przewidywaniami Posła i Pan Prezydent RP Andrzej Duda podpisał tę bardzo ważną ustawę w dniu 27 sierpnia br.