BLOG POSŁA DO PE ANDRZEJA GRZYBA

Przed jutrzejszą konferencją o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Jeszcze dzisiaj przebywam z misją obserwacyjną Parlamentu Europejskiego wyborów w Jordanii. W dniu jutrzejszym, jeśli tylko sytuacja na europejskich lotniskach spowodowana atakiem zimy się unormuje, na zaproszenie Instytutu Allerhanda, będę uczestniczył w konferencji poświęconej wyzwaniom związanym z przestrzeganiem praw człowieka w kontekście biznesu –

„Implementacja Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. Szanse, Wyzwania i Krajowy Plan Wdrażania Wytycznych ONZ”. Konferencja odbędzie się w Sali „Pod Kopułą” w Ministerstwie Gospodarki. Początek konferencji przewidziany jest na godzinę 9:00.

W ostatnim czasie widzimy wzrost znaczenia praw człowieka jako jednego z najważniejszych aspektów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Wytyczne ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, przyjęte w 2011 r. wywarły ogromny wpływ na szereg standardów międzynarodowych, a także na politykę organizacji międzynarodowych w tym zakresie.

Również nowa strategia Komisji Europejskiej w zakresie CSR wskazuje na potrzebę zintegrowania przez przedsiębiorstwa kwestii praw człowieka z kluczowymi obszarami ich działań, operacji i strategii biznesowych. Ponadto w grudniu Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego przyjęła moje 2 opinie w sprawie wzmocnienia odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, których istotnym elementem jest równowaga między unikaniem rozwiązań prawnych na szczeblu UE nakładających nadmierne, kosztowne, obowiązki na przedsiębiorstwa, a skutecznym wdrażaniem przejrzystych standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Dlatego wszystkie wymienione przeze mnie czynniki pokazują jak ważna jest kontynuacja dyskusji na temat wdrażania wytycznych oraz analizy aktualnych trendów i dobrych praktyk na świecie i w Polsce w tej kwestii.

Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Gospodarki, Sejm RP, Rzecznik Praw Obywatelskich, UNDP oraz Ambasada Norwegii.

Więcej informacji o piątkowej konferencji można uzyskać na stronach internetowych:

www.prawaczlowiekaibiznes.allerhand.pl

www.facebook.com/konferencja.implementacja

 

Serdecznie zapraszam!