Przed środowym głosowaniem w Strasburgu: Promujmy dobre praktyki w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw!

W dniu dzisiejszym, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, odbyła się debata dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Dyskusja dotyczyła dwóch równolegle przygotowanych raportów odnoszących się do Corporate Social Responsibility (CSR): pierwszy z nich autorstwa Wiceprzewodniczącego Komisji Prawnej Raffaele Baldassare – „rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost”, drugi sporządzony przez Richarda Howitta (Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych) – „dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”.


W pracach nad ostateczną wersją sprawozdań uczestniczył Poseł Andrzej Grzyb, który w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) i Podkomisji Praw Człowieka (DROI) PE opiniował wymienione raporty.

„Z zadowoleniem przyjmuję raporty Posłów Raffaele Baldassarre i Richarda Howitta dotyczące Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w odpowiedzi na komunikat zarówno Komisji Europejskiej jak i również Wytycznych ONZ na temat Biznesu i Praw Człowieka” – mówił podczas debaty Eurodeputowany Andrzej Grzyb.

W swoim wystąpieniu Poseł Grzyb jako jedną z przyczyn globalnego kryzysu gospodarczego podał brak poszanowania zasad Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – „odbudowa wzrostu gospodarczego, cel Strategii Europa 2020, wymaga odbudowy wzajemnego zaufania: społeczeństwa, przedsiębiorstw i instytucji państwowych i europejskich” – dodał. „Musimy zachować równowagę między skutecznym promowaniem standardów i wymianą dobrych praktyk w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na poziomie Unii Europejskiej i z krajami trzecimi, a unikaniem nowych, sztywnych i nadmiernych obciążeń dla szczególnie dla Małych i Średnich przedsiębiorstw”.

Jak podkreślił „promowanie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym leży w interesie europejskich przedsiębiorstw – w szczególności tam, gdzie mamy do czynienia z łamaniem praw człowieka, standardów zatrudnienia i naruszaniem pewnego porządku prawnego w skali międzynarodowej”. Jako skuteczne narzędzia oddziaływania Unii Europejskiej i krajów członkowskich wymienił „jasne zamówienia publiczne, strategiczne inwestycje, kredyty eksportowe, dostęp do rynku wspólnotowego w ramach umów handlowych”.

Poseł zaakcentował fakt jak ważnym krokiem w tworzeniu partnerstwa dla rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską i ONZ będzie organizowany w Parlamencie Europejskim w Brukseli 20 i 21 lutego 2013 r. II Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich Partnerstwa Wschodniego i UE poświęcony Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw [LINK]. Dobrymi sprzymierzeńcami przedsiębiorstw, państw, samorządów lokalnych i NGO, z odpowiednim zapleczem eksperckim, pozycją instytucjonalną i zaufaniem społecznym w UE, ale również w krajach Partnerstwa Wschodniego, mogą być właśnie Rzecznicy Praw Obywatelskich” – zakończył.

 

Debata plenarna: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – wtorek 5 lutego, PE w Strasburgu

W dniu jutrzejszym (środa, 6 lutego) o godz. 11.30 w PE odbędzie się głosowanie plenarne nad sprawozdaniami w sprawie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

 

Sprawozdawca: Raffaele Baldassarre – Komisja Prawna:

Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: promowanie interesów społeczeństwa i droga do zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu ożywienia gospodarki

 

Sprawozdawca: Richard Howitt – Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych:

 

Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu

 

 

Więcej informacji na stronach:

Lutowa sesja plenarna w PE w Strasburgu: wspólna debata o Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Poseł do PE Andrzej Grzyb w debacie o prawach człowieka w biznesie

W stronę społeczne odpowiedzialnego biznesu

Biznes i prawa człowieka – Rzecznicy Praw Obywatelskich w UE i Partnerstwie Wschodnim mogą pomóc

CSR: Biznes i prawa człowieka – to się opłaca

W stronę społecznie odpowiedzialnego biznesu – przed poniedziałkowym głosowaniem

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw biznes i prawa człowieka to się opłaca. Opinie autorstwa Posła Andrzeja Grzyba przyjęte!

 

Oprac. Kinga Kołodziejczak