W wyniku sprzeciwu litewskiego liberała Leonidasa Donskisa nie poddano głosowaniu poprawki na rzecz poszanowania międzynarodowych minimalnych standardów odnośnie kary śmierci oraz potępiającej w tym kontekście ostatnie egzekucje na Białorusi. Sprawozdanie podkreśla również m.in. rolę Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED), flagowego projektu polskiej prezydencji.

Raport w syntetycznej formie stara się przedstawić sytuację praw człowieka i demokracji na całym świecie oraz nakreślić wytyczne dla polityk UE w tym zakresie – zdaniem Posła Grzyba, sprawozdawcy EPP  – olbrzymi zakres i waga poruszanych zagadnień nastręcza problemy w relacjonowaniu treści tego dokumentu – dziesiątki poprawek zgłoszonych w pojedynkę, czy wspólnie z pozostałymi posłami EPP zwracały uwagę na wiele istotnych problemów, dlatego z satysfakcją przyjmuje fakt, że prawie wszystkie uzyskały poparcie większości członków komisji spraw zagranicznych.

Uzasadniając propozycje zmian uzupełniających zapisy dotyczących kary śmierci w czasie debaty poprzedzającej głosowanie Poseł Grzyb odniósł się do egzekucji na Białorusi – Parlament Europejski jest przeciwny karze śmierci i apeluje do państw UE by w kontaktach z krajami, które ją stosują, nie ustawały w staraniach na rzecz jej zniesienia. Jeśli jednak nie możemy doprowadzić do zniesienia kary śmierci, zadbajmy przynajmniej o zachowanie międzynarodowych minimalnych standardów – zadbajmy, by skazani mieli m.in. prawo do sprawiedliwego i bezstronnego procesu, by był dostęp do informacji o ich sytuacji, by ich rodziny mogły przynajmniej godnie pochować swoich bliskich – bulwersującym przykładem są tu egzekucje Dźmitryja Kanawałau i Uładzisłaua Kawaliou na Białorusi, gdzie wyroki wykonano w tajemnicy, matka jednego z zabitych o egzekucji została poinformowana po fakcie, listownie i nawet nie wie co się stało z ciałem.

– w ramach negocjacji udało się wypracować kompromis wprowadzający do sprawozdania zapisy o prawie do sprawiedliwego procesu. Niestety w wyniku sprzeciwu litewskiego posła reprezentującego frakcję liberalną nie poddano głosowaniu mojej poprawki potępiającej ostatnie egzekucje na Białorusi. Jednocześnie autor sprawozdania, brytyjski socjalista, poparł publicznie nasze rozwiązanie – zatem zapis ten zostanie poddany głosowaniu w czasie kwietniowej sesji plenarnej najprawdopodobniej z poparciem dwóch największych frakcji PE: Europejskiej Partii Ludowej oraz Socjalistów i Demokratów – wyjaśnił po głosowaniu Andrzej Grzyb.

Przyjęte przez komisję sprawozdanie wpisuje się w międzyinstytucjonalną debatę na temat strategicznego przeglądu polityk UE na rzecz Praw Człowieka i Demokracji na Świecie. Dyskusję na ten temat rozpoczął komunikat Wysokiej Przedstawiciel i KE z grudnia 2011 „Prawa Człowieka i Demokracja w Centrum Działań Zewnętrznych UE – Dążenie do bardziej skutecznego podejścia”. Dzięki staraniom posła Andrzeja Grzyba, w sprawozdaniu, które odnosi się do tego komunikatu, europosłowie podkreślili znaczenie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji jako elementu przyszłego instrumentarium UE na rzecz demokracji i praw człowieka.

– W pracach nad raportem udało się także uzyskać poparcie większości posłów dla zapisów potępiających dyskryminacje, prześladowanie oraz akty przemocy wobec mniejszości religijnych na świecie, które w ostatnim czasie uległy znaczącemu nasileniu. Co szczególnie ważne posłowie zwrócili uwagę na pogarszającą się sytuację chrześcijan m.in. w kontekście Wiosny Arabskiej – podkreślił poseł Grzyb.

– w kontekście Wiosny Arabskiej, warte zauważenia jest również, iż przyjęto nasze poprawki podkreślające, że zaangażowaniu UE na południu związanym z dynamiką zachodzących przemian, musi towarzyszyć równoległe zaangażowanie w Partnerstwie Wschodnim, także w wymiarze finansowym – dodał.

– udało się nam również wprowadzić zapisy doceniające program zainicjowany kilka lat temu przez Rzecznika Praw Obywatelskich RP i Obrońcę Praw Republiki Francuskiej, animujący współpracę między Rzecznikami z krajów Partnerstwa Wschodniego i UE – podkreślimy, że instytucje unijne powinny czerpać z tego dorobku. Zwracamy również uwagę na szczególne znaczenie jakie taka współpraca może mieć np. dla implementacji wytycznych ONZ w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu, w tym również odpowiedzialności biznesu za prawa człowieka na świecie.

Raport został przyjęty przy 45 głosach za i 2 przeciw. Głosowanie na sesji plenarnej przewidziane jest w czasie kwietniowej sesji plenarnej w Strasburgu.

 

Dalszych informacji udziela:

Biuro Prasowe EPL:

Agata Byczewska, tel:+32473841093

Biuro posła Andrzeja Grzyba

Borys Brzeziński, tel:+32486935194

borys.brzezinski@europarl.europa.eu

www.andrzejgrzyb.eu