Poseł do PE Andrzej Grzyb w debacie o prawach człowieka w biznesie

W piątek 25 stycznia Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka PE wziął udział w konferencji poświęconej wyzwaniom związanym z przestrzeganiem praw człowieka w kontekście biznesu – „Implementacja Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. Szanse, Wyzwania i Krajowy Plan Wdrażania Wytycznych ONZ”. [ZDJĘCIA]

W konferencji, która odbyła się w Sali „Pod Kopułą” w Ministerstwie Gospodarki udział wzięli również: dr M. K. Addo – Członek Grupy Roboczej ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, Richard Howitt – Poseł do PE, Sprawozdawca ds. CSR w PE, Susan Bird – Koordynator ds. Polityki w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, przedstawiciele polskiego Parlamentu, administracji państwowej, eksperci z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Gospodarki, prawnicy wiodących kancelarii, naukowcy, specjaliści w dziedzinie mediacji, pośrednictwa pracy, przedstawiciele czołowych przedsiębiorstw i firm oraz innych środowisk zaangażowanych w tematykę wytycznych ONZ.


Konferencja organizowana przez Instytut Allerhanda jako swój cel wyznaczyła przede wszystkim pogłębienie wiedzy wszystkich grup interesariuszy (biznesu, administracji państwowej, NGOs, związków zawodowych, itd.) na temat Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka oraz działalności ONZ jak i Unii Europejskiej w tym obszarze oraz wskazanie dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w innych krajach oraz przez odpowiedzialnych przedsiębiorców.

Zarówno wytyczne ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka jak i nowa strategia Komisji Europejskiej w zakresie CSR (w/w dokumenty przyjęte zostały w 2011 r.) wywarły ogromny wpływ na szereg standardów międzynarodowych, a także na politykę organizacji międzynarodowych w tym zakresie. Wytyczne ONZ pokazują przede wszystkim w jaki sposób konkretnymi działaniami można poprawiać przestrzeganie praw człowieka przez biznes na świcie. Natomiast strategia KE wskazuje na potrzebę zintegrowania przez przedsiębiorstwa kwestii praw człowieka z kluczowymi obszarami ich działań, operacji i strategii biznesowych. Jednym z najważniejszych jej punktów jest zwiększanie widoczności CSR i dzielenie się najlepszymi praktykami w tej kwestii.

„Promowanie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym leży w interesie europejskich przedsiębiorstw – to co nazywamy prawami człowieka jest w ramach UE częścią porządku prawnego. Musimy przeciwdziałać sytuacji, w której europejskie przedsiębiorstwa na rynku wspólnotowym i poza unią, toczą nierówną walkę z konkurentami, którzy redukując koszty produkcji naruszają międzynarodowe standardy prawa pracy czy wręcz łamią podstawowe wolności” – mówił Poseł Grzyb.

Poseł Andrzej Grzyb, w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) i Podkomisji Praw Człowieka (DROI) PE opiniował sprawozdania, które powstały w Komisji Pracy (EMPL) i Komisji Prawnej (JURI) a dotyczyły stanowiska PE w odpowiedzi na dokument Komisji Europejskiej „Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”. Jednocześnie to odpowiedź UE na przyjęte w czerwcu 2011 roku przez ONZ „Wytyczne w kwestii Przedsiębiorstw i Praw Człowieka”. W PE Poseł Grzyb współorganizował publiczne wysłuchanie z udziałem przedstawicieli organizacji pracodawców, pracowników oraz NGO zajmujących się problematyką CSR.

W grudniu 2012 r. Komisja Spraw Zagranicznych PE przyjęła 2 opinie autorstwa Posła Grzyba w sprawie wzmocnienia odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, których istotnym elementem jest równowaga między unikaniem rozwiązań prawnych na szczeblu UE nakładających nadmierne, kosztowne, obowiązki na przedsiębiorstwa, a skutecznym wdrażaniem przejrzystych standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Opinie przygotowane w imieniu komisji spraw zagranicznych i podkomisji praw człowieka PE wskazują, że aby efektywnie połączyć dobrowolność CSR ze skutecznością polityki UE w tym zakresie konieczna jest intensywna współpraca i dialog wszystkich zaangażowanych stron: instytucji UE, państw członkowskich i samorządów lokalnych z jednej strony z przedsiębiorstwami będącymi jednocześnie pracodawcami oraz pracownikami, którzy występują również w roli konsumentów.

„Na podkreślenie zasługuje fakt, że rozwiązania proponowane przez Komisję i ONZ obecnie nie mają charakteru twardego prawa. Ich skuteczność wymaga partnerów. Dobrymi sprzymierzeńcami przedsiębiorstw, państw, samorządów lokalnych i NGO, z odpowiednim zapleczem eksperckim, pozycją instytucjonalną i zaufaniem społecznym w UE, ale również w krajach Partnerstwa Wschodniego, mogą być właśnie Rzecznicy Praw Obywatelskich” – dodał Eurodeputowany Andrzej Grzyb.

Z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Andrzeja Grzyba Podkomisja Praw Człowieka PE zleciła badanie poświęcone roli Rzeczników Praw Obywatelskich we wdrażania wytycznych ONZ w zakresie CSR m.in. za Prawa Człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krajach Partnerstwa Wschodniego. Poseł Grzyb we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich RP przygotowuje planowany na pierwszą połowę 2013 roku II Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich PW i UE w Brukseli poświęcony Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. [patrz: Pierwszy w historii szczyt Ombudsmanów krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Unii Europejskiej]

Konferencję dot. implementacji wytycznych ONZ poprzedził szereg spotkań z organizacjami pozarządowymi oraz seminarium akademickie – wszystkie z udziałem członka Grupy Roboczej ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka dra Michaela K. Addo. Spotkania dotyczyły przede wszystkim wpływu organizacji międzynarodowych na standardy relacji pomiędzy biznesem a prawami człowieka.

Organizatorami konferencji był Instytut Allerhanda, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz firma PwC.

Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Gospodarki, Sejm RP, Rzecznik Praw Obywatelskich, UNDP oraz Ambasada Norwegii.

 

Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć TUTAJ

(Źródło: http://www.facebook.com/konferencja.implementacja/photos_stream)

 

Na stronie www.prawaczlowiekaibiznes.allerhand.pl  opublikowano prezentacje i wystąpienia po konferencji Instytutu Allerhanda ‘Wdrażanie Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. Szanse, Wyzwania i Krajowy Plan Wdrażania Wytycznych ONZ’ Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, 25 stycznia 2013 r.

Dostępne są one pod poniższym adresem

http://prawaczlowiekaibiznes.allerhand.pl/prezentacje/

Wśród nich również wypowiedź Posła do PE Andrzeja Grzyba:

http://prawaczlowiekaibiznes.allerhand.pl/wp-content/uploads/2013/03/A.Grzyb-Wystapienie-final.pdf

 

Więcej informacji o konferencji na stronach:

www.prawaczlowiekaibiznes.allerhand.pl

www.facebook.com/konferencja.implementacja/info

 

Więcej informacji na temat CSR można znaleźć w artykułach na stronie internetowej www.andrzejgrzyb.eu:

W stronę społeczne odpowiedzialnego biznesu

Biznes i prawa człowieka – Rzecznicy Praw Obywatelskich w UE i Partnerstwie Wschodnim mogą pomóc

CSR: Biznes i prawa człowieka – to się opłaca

W stronę społecznie odpowiedzialnego biznesu – przed poniedziałkowym głosowaniem

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw biznes i prawa człowieka to się opłaca. Opinie autorstwa Posła Andrzeja Grzyba przyjęte!

Wywiad na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

TV Wielkopolska: Bruksela – odpowiedzialność się opłaca

 

Oprac. Kinga Kołodziejczak