Poseł Andrzej Grzyb zabiera głos w sprawie pogarszającej się sytuacji w Syrii

Na lutowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, odbyła się gorąca debata na temat projektu rezolucji w sprawie sytuacji w Syrii. Poseł Andrzej Grzyb, który był współautorem tej rezolucji, zabrał głos na sali, potępiając władze w Damaszku za użycie przemocy przeciwko syryjskiemu społeczeństwu obywatelskiemu. Postulował także za bardziej zdecydowanym naciskiem Unii Europejskiej na Rosję i Chiny oraz za wzmocnieniem współpracy z Ligą Arabską, zwłaszcza w kwestii wysłania sił pokojowych jak i pomocy humanitarnej.

Syria to kolejny arabski kraj gdzie trwają antyrządowe protesty i demonstracje, podążające za falą wiosny arabskiej, czyli dążeniu ku demokracji. Syryjczycy domagają się ustąpienia prezydenta Baszara Al-Assada, lidera partii Baath (socjalistycznej partii arabskiej), która jest u władzy w Syrii już ponad 40 lat. Rząd wysłał czołgi oraz żołnierzy w odpowiedzi na masowe demonstracje, tak, aby zablokować jakiekolwiek próby demokratyzacji kraju. Raporty o olbrzymiej liczbie ofiar śmiertelnych oraz rannych, napływające z różnych części Syrii, wskazują na wręcz coraz to pogarszającą się sytuację, przeradzającą się w kryzys humanitarny. W świetle tych faktów oraz ostatniego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie zawetowana została rezolucja w sprawie interwencji w Syrii przez Rosję i Chiny, Unia Europejska zamierza odegrać bardziej aktywną rolę w tej części regionu Morza Śródziemnego. Dlatego też przygotowywana była przez Parlament Europejski rezolucja w sprawie sytuacji w Syrii, której współautorem, z ramienia Europejskiej Grupy Ludowej, był poseł Andrzej Grzyb.

Debata podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, w środę 15 lutego, w Strasburgu, na temat sytuacji w Syrii była jedną z najważniejszych oraz najgorętszych. Poseł Andrzej Grzyb, który już wcześniej tworzył i podpisał się pod rezolucją w tej sprawie, zabrał głos na sali plenarnej poruszając najbardziej istotne kwestie na ten temat. W swojej wypowiedzi przypomniał o wieloletnich już problemach społeczeństwa obywatelskiego w Syrii, które były często poruszane na posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych jak i Podkomisji Praw Człowieka.

W swoim przemówieniu poseł postulował za aktywnym naciskiem Unii Europejskiej na Rosje i Chiny tak, aby zrezygnowały one z weta blokującego przyjęcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie interwencji w Syrii oraz by natychmiast zaprzestały eksportu broni do Syrii. Wywiera to bowiem negatywne skutki na postawę władz syryjskich utwierdzając ich w swojej bezkarności.

Inną poruszoną kwestią przez posła, była waga współpracy Unii Europejskiej z Ligą Arabską jak i opozycją syryjską. Wyraził on poparcie na wysłanie sił pokojowych zainicjowaną przez Ligę Arabską z mandatem ONZ, zaznaczając, że „postawa Ligii Arabskiej wspierającej syryjską opozycję to ważny krok budujący grupę przyjaciół wokół Syrii, tak, aby położyć kres masakrom ludności.”

Natomiast współpraca z opozycją syryjską ma się przede wszystkim odbywać w ramach budowania przyszłej demokracji w Syrii, z uczestnictwem partii z różnych frakcji etnicznych i politycznych.

Poseł Andrzej Grzyb zwrócił także uwagę na pogłębiający się kryzys humanitarny w całym kraju, sięgający wielu tysięcy ofiar oraz rannych, w tym setek dzieci. Wyraził on zapotrzebowanie na utworzenie korytarza humanitarnego, wspomnianego przez Ligę Arabską, na granicach Turcji, tak, aby możliwe było dostarczenie pomocy potrzebującym „zarówno rannym jak i innym przedstawicielom tego społeczeństwa.”

Rezolucja w sprawie sytuacji w Syrii została przyjęta w czwartek 15 lutego podczas głosowania na sesji plenarnej w Strasburgu. Wzywa ona władze Syrii do bezzwłocznego zrzeczenia się władzy i zaprzestania przemocy wobec ludności cywilnej, pognębia ona także użycie weta przez Rosje i Chiny na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ.

 

Maria-Anna Karagiannidou-Rosiek

Link do:

rezolucji w sprawie sytuacji w Syrii

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0057&language=PL&ring=P7-RC-2012-0068

debaty online na sesji plenarnej

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date?start-date=20120215&end-date=20120216&date=20120215&format=wmv&askedDiscussionNumber=10#

transkrypcji z debaty

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+CRE+20120215+SIT+DOC+PDF+V0//PL&language=PL