Pakiet legislacyjny składa się z dziewięciu instrumentów geograficznych i tematycznych, m.in. Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI) – obejmującego wszystkie kraje rozwijające się, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) – dotyczącego 16 krajów z europejskiej polityki sąsiedztwa, Instrumentu na rzecz Stabilności (IfS) – w celu zapobiegania i szybkiego reagowania na kryzys, Instrumentu Partnerstwa (IP) – przewidzianego dla współpracy z krajami o średnim i wysokim dochodzie (Chiny, Indie), Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR). Wspólne rozporządzenie horyzontalne po raz pierwszy określa uproszczone zasady i procedury dotyczące tych instrumentów. Zasady te, uzgodnione przez Parlament i Radę podczas trwających 18 miesięcy negocjacji mają bardzo szeroki zakres i pozwolą Unii np. pomagać obrońcom praw człowieka na Białorusi, wspierać społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie czy też ułatwiać europejskim firmom wejście na rynek w Brazylii.

Wiceprzewodniczący podkomisji praw człowieka PE Andrzej Grzyb (PSL) aktywnie uczestniczył w pracach nad tym pakietem w komisji spraw zagranicznych. Dzięki jego staraniom udało się wprowadzić zapisy wskazujące wprost na Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (EED) jako beneficjenta instrumentów. – Wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych instytucji działających w tym obszarze, takich jak Europejski Fundusz na rzecz Demokracji – flagowa inicjatywa Prezydencji Polski mająca za zadanie elastycznie wspierać ruchy opozycyjne, nawet, gdy oficjalna obecność dyplomatyczna w danym kraju z tych czy innych powodów zostanie przerwana, jest bardzo ważne dla demokratyzacji krajów. Jest to nieoceniona pomoc dla krajów wiosny arabskiej, ale również dla naszych wschodnich europejskich sąsiadów, w tym Ukrainy, która będzie mogła korzystać m.in. z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – powiedział Andrzej Grzyb.

Źródło: http://andrzejgrzyb.eu

{flike}