Pokojowa Nagroda Nobla to wyzwanie… – Poseł Andrzej Grzyb w debacie o prawach człowieka i demokracji na świecie w Parlamencie Europejskim

„Przemiany Arabskiej Wiosny, mające przynieść prodemokratyczne i wolnościowe reformy, paradoksalnie w wielu wypadkach doprowadziły do ograniczenia swobód i wolności obywatelskich. Dotyka to szczególnie mniejszości, w tym miedzy innymi mniejszości Chrześcijańskich w tych krajach”

– podkreślił w swoim wystąpieniu Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka PE Andrzej Grzyb, 12 grudnia 2012 w PE w Strasburgu w ramach debaty nad dokumentami: roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2011 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie oraz przeglądu strategii Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka. Tradycyjnie ostatnią sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu poświęcono prawom człowieka i demokracji na świecie.

Poseł Andrzej Grzyb, cytując słowa Minister do Spraw Zagranicznych Cypru Erato Kozakou-Marcoullis, która występowała w imieniu Wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton, podkreślił: „Rok 2012 jest rokiem, który stanowi krok milowy dla praw człowieka”. W czasie debaty omówiono między innymi sytuację w Birmie, konflikty zbrojne w Afryce, debatowano o Syrii, Białorusi, Rosji, Chinach. Zwrócono uwagę na kwestie wolności i swobody w krajach muzułmańskich. Podkreślono, że wolność wyznania jest indywidualną sprawą człowieka i powinna być rozstrzygnięta zgodnie z własnym sumieniem. W dyskusji powtarzały się spostrzeżenia, iż w dobie kryzysu ubóstwo, bezrobocie, a w konsekwencji – wykluczenie społeczne są przypadkami łamania praw człowieka. Szczególnie trudna sytuacja ekonomiczna dotyka ludzi młodych.

Poseł Andrzej Grzyb podkreślił, że w raportach o stanie demokracji i poszanowania praw człowieka odnotowano fakt zmian, jakie zaszły na tych płaszczyznach po Traktacie Lizbońskim i Wiośnie Arabskiej. Podkreślił konieczność budowania społeczeństwa obywatelskiego na świecie, szczególnie w krajach sąsiedzkich, i wzmacniania współpracy z Unią Europejską. Za sprawą poprawek Posła Andrzeja Grzyba Parlament Europejski odniósł się z uznaniem od powołania Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji. Sieć Laureatów Nagrody Sacharowa, Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw oraz Internet są zdaniem Posła obszarami o szczególnym znaczeniu dla działań UE na rzecz poszanowania praw człowieka i demokracji.

„Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw, uwzględnienie potencjału biznesu w strategii Unii Europejskiej na rzecz demokracji i praw człowieka na świecie ma kluczowe znaczenie dla efektywności podejmowanych przez Europę działań” – podkreślił Andrzej Grzyb.

Za sprawą Posła Andrzeja Grzyba w dokumentach znalazły się zapisy podkreślające rolę Rzeczników Praw Obywatelskich i ich współpracy w UE i Krajach Sąsiedztwa. „Rzecznicy Praw Obywatelskich to instytucje, które posiadają właściwe narzędzia prawne, przygotowanie eksperckie i społeczny autorytet nie tylko w UE, ale również np. w krajach partnerstwa wschodniego”.

Jak podkreślił Poseł Andrzej Grzyb: „Unia Europejska jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Ta nagroda wzmacnia naszą odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka. Unię Europejską czeka wiele problemów do rozwiązania, a prestiżowa nagroda jest nie tylko ukoronowaniem zasług na płaszczyźnie promowania idei praw człowieka i demokracji, ale również obliguje do dalszych, skuteczniejszych działań”.

 

Opracowali:

Patrycja Wiśniewska

Borys Brzeziński

 

Więcej na ten temat:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2011 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

Rezolucja w sprawie przeglądu strategii UE w zakresie praw człowieka

Debata z 12.12.2012