Posłowie z zadowoleniem przyjęli do wiadomości przyjęte 16 września, przez Parlament Ukrainy ustawy o specjalnym statusie terenów spornych w Doniecku i Ługańsku oraz o amnestii, które są „istotnym wkładem w złagodzenie konfliktu”.

Układ UE-Ukraina nie zostanie zmieniony

Posłowie podkreślili, że układ stowarzyszeniowy i o wolnym handlu UE-Ukraina, który został jednocześnie ratyfikowany przez Parlamenty w Strasburgu i w Kijowie „nie powinien zostać zmieniony i nie będzie zmieniony”, niezależnie od presji wywieranej przez Rosję. Posłowie wzywają teraz państwa członkowskie UE do niezwłocznej ratyfikacji układu z Ukrainą.

Posłowie z zadowoleniem przyjmują podpisanie zawieszenia broni w Mińsku i ubolewają nad jego naruszaniem przez wojsko rosyjskie i separatystów. Posłowie obawiają się jednak, że zawieszenia broni może być „jedynie pretekstem dla wojsk rosyjskich do przegrupowania się w celu kontynuowania ofensywy”.

Sankcje ze strony UE są usprawiedliwione i powinny się nasilić

Parlament europejski popiera ostatnio wprowadzone sankcje UE przeciwko Rosji oraz ubolewa nad rosyjskimi „sankcjami zwrotnymi”, które są „nieusprawiedliwione”. Wzywa również UE do rozważenia możliwości wykluczenia Rosji ze współpracy w dziedzinie cywilnych zastosowań energii jądrowej oraz z systemu Swift.

Posłowie pochwalają decyzję Francji o wstrzymaniu dostawy okrętów „Mistral” do transportu śmigłowców do Rosji i wzywają inne państwa UE do pójścia za tym przykładem, w odniesieniu do eksportu towarów nieobjętych embargiem UE, takich jak uzbrojenie oraz sprzęt o podwójnym (cywilno/militarnym) zastosowaniu.

Posłowie wzywają do uregulowania interesów stron trzecich w odnoszące się do składowania gazu, gazociągów oraz urządzeń ułatwiających przepływy oraz nalegają na państwa członkowskie UE, aby odwołały planowane umowy z Rosją, dotyczące sektora energetycznego, łącznie z Gazociągiem Południowym.

Posłowie podkreślają, jak ważne jest „niezależne, niezwłoczne i wyczerpujące śledztwo” przekazane Holenderskiej Radzie Bezpieczeństwa, dotyczące przyczyn katastrofy malezyjskiego lotu MH17 oraz postawienie przed sądem osób za nią odpowiedzialnych.

Posłowie nalegają jednak na pozostanie przy rozwiązaniach politycznych, a nie militarnych i podkreślają, że sankcje są odwracalne a ich skala zależeć będzie od rozwoju sytuacji na Ukrainie. Wzywają także UE do ułatwiania dialogu pomiędzy Ukrainą i Rosją.

Więcej pieniędzy dla rolników w UE ponoszących skutki embarga

Budżet przeznaczony przez UE na łagodzenie skutków embarga, powinien zostać zwiększony i odnosić się do większej ilości produktów, uważają posłowie. Wzywają także do wzmożonych wysiłków w promowaniu produktów rolnych UE na alternatywnych rynkach, w celu uniknięcia nadpodaży na rynku wewnętrznym UE. Powinno się wykorzystywać w tym celu nie tylko fundusze przeznaczone na rolnictwo, ponieważ obecny kryzys ma, przede wszystkim, „charakter polityczny”.

Wezwanie do uwolnienia estońskiego oficera kontrwywiadu

Posłowie potępili uprowadzenie estońskiego oficera kontrwywiadu z terytorium Estonii do Rosji oraz wzywają władze rosyjskie, aby natychmiast uwolniły E. Kohwera i umożliwiły mu bezpieczny powrót do Estonii. Posłowie potępili również porwanie i brutalne zabójstwo Honorowego Konsula Litwy Mykoły Zelenca, w Ługańsku.

Linki

Przyjęty tekst dostępny będzie tutaj (18.09.2013)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Nagranie debaty (19.09.2013)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

Nagranie konferencji prasowej

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule

EbS+ (18.09.2014)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=mm/dd/2014

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego