Parlament Europejski sprzeciwia się interwencji na rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Parlament Europejski sprzeciwił się zamrożeniu sprzedaży części uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, co mogłoby doprowadzić do wzrostu ich wartości rynkowej. Większość posłów uznała, że ingerencja w podaż udziałów mogłaby podważyć zaufanie do całego systemu handlu emisjami (ETS). W odrębnym głosowaniu posłowie zgodzili się na czasowe wyłączenie z ETS lotów międzykontynentalnych.

Wniosek wprowadzający zamrożenie sprzedaży części uprawnień do emisji gazów cieplarnianych został odrzucony niewielką przewagą głosów (334 za jego odrzuceniem, przy 315 przeciwnych i 63 wstrzymujących się). Wniosek trafi teraz ponownie do parlamentarnej komisji ochrony środowiska naturalnego.

Posłowie sprzeciwili się głębszej reformie ETS w obawie przed podważeniem zaufania do systemu, które mogłaby spowodować ingerencja w rynek handlu uprawnieniami do emisji. Niektórzy uważali, że wzrost cen węgla osłabiłby konkurencyjność europejskiego przemysłu i wpłynął negatywnie na sytuację gospodarstw domowych.


Zwolennicy ingerencji argumentowali, że zawyżona ilość uprawnień do emisji musi zostać skorygowana, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie systemu. Wzrost ceny węgla przyczyniłby się do szybszego przekształcenia unijnej gospodarki w bardziej ekologiczną poprzez zwiększenie inwestycji i innowacyjności oraz do wymiany przemysłowej miedzy unijnym rynkiem węgla i innymi obszarami.

 

Debata: poniedziałek, 15 kwietnia

Głosowanie: wtorek, 16 kwietnia

Procedura: współdecydowanie (zwykła procedura ustawodawcza), pierwsze czytanie(ETS);

 

Sprawozdanie w sprawie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych: harmonogram aukcji

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0046+0+DOC+XML+V0//PL

 

Sprawozdanie w sprawie tymczasowego odstępstwa od dyrektywy ETS

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0060+0+DOC+XML+V0//PL

 

Komunikat prasowy po głosowaniu w komisji (19.02.2013)

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/content/20130218IPR05910/html/Environment-committee-backs-emissions-trading-fix

 

Procedura: Uprawnienia do emisji

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0202(COD)&l=en

 

Witryna audiowizualna: materiały w jakości emisyjnej

http://audiovisual.europarl.europa.eu

Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego
Andrzej SANDERSKI
Katarzyna MASTELA