Europejski Fundusz na rzecz Demokracji ma swoją siedzibę. Flagowa inicjatywa polskiej prezydencji mieście się w dawnym budynku Ambasady RP przy Królestwie Belgii. W oficjalnym otwarciu ( poniedziałek 27 maja 2013, godz. 17.30) weźmie udział m.in. minister Radosław Sikorski oraz poseł Andrzej Grzyb, który był autorem licznych poprawek do rozporządzenia umożliwiającego wsparcie EED przez Unię Europejską.

 

 

O konieczności wspierania przez Unię Europejską działań prodemokratycznych na świecie dyskutowano od dawna. Brakowało jednak konkretnych instrumentów umożliwiających działania poza Wspólnotą. Rozwiązaniem stało się utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji, który można zaliczyć do najważniejszych osiągnięć prezydencji naszego kraju. Nie tylko fakt, że zapadła decyzja o powołaniu EDD, ale i szybkość prac nad nadaniem mu konkretnych kształtów możemy uważać za sukces Polski.

Namacalnie materializują się zapoczątkowane przez nas w czasie Prezydencji prace nad powołaniem tej nowej, innowacyjnej formy wspierania pro-demokratycznych przemian przez UE na świecie. To znaczący wkład polskich doświadczeń pokojowej transformacji do Europejskiego instrumentarium, a zarazem odpowiedź na zadania wyznaczone Traktatami z Lizbony i co ważniejsze deficyty europejskiej polityki ujawnione m.in. przez Arabską Wiosnę, w tym trwający konflikt w Syrii czy sytuację w niektórych krajach Partnerstwa Wschodniego np. na Białorusi – mówi Andrzej Grzyb, poseł do PE.

Statut EED przyjęto latem 2012. Jesienią tego samego roku Fundacja ruszyła przyjmując formę prawną fundacji na prawie belgijskim. Na czele Rady stanął poseł do PE Elmar Brok, wyłoniono też Komitet Wykonawczy, któremu przewodzi poseł do PE Alexander Graf LAMBSDORFF. W grudniu, z pośród zgłaszanych przez kraje członkowskie kandydatów, wyłoniono dyrektora Fundacji. I tutaj Polska może odnotować kolejny sukces. Stanowisko przypadło Jerzemu Pomianowskiemu (wiceminister MSZ RP).

Obecnej dobiegają końca prace programujące działalność EED na lata 2013-2015, które są m.in. przedmiotem analizy i konsultacji w ramach Democracy Support and Election Cordination Group w PE (Grupa ds. Wspierania Demokracji i Obserwacji Wyborów PE, Polskę i EPP reprezentują poseł Andrzej Grzyb i poseł Filip Kaczmarek

Jesienią 2012 przyznano pierwsze środki finansujące działalność ze strony UE. Pierwsze granty deklarują także poszczególne kraje członkowskie UE. Gotowość do wsparcia finansowego projektu wyrażają również państwa z Poza UE m.in. Szwajcaria.

Poseł Andrzej Grzyb, w czasie prac nad budżetem UE zgłaszał poprawki, które umożliwiły wsparcie wsparcie dla EED ze strony UE.

 

Na obecnym etapie kluczowe dla skuteczności działania Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji jest zabezpieczenie efektywnego i długofalowego finansowania ze strony UE i Krajów Członkowskich. Posłowie do PE z Komisji Spraw Zagranicznych docenili ogrom i tempo dotychczasowych prac nad EFD, czego wyrazem było m.in. przyjęcie latem 2012 roku moich poprawek do przedmiotowych rozporządzeń, postulujących wsparcie dla Funduszu z Instrumentów Działań Zewnętrznych UE, jako elementu stanowiska PE w negocjacjach z Radą i Komisją w sprawie unijnego budżetu 2014-2020. W dniu oficjalnego otwarcia siedziby, w niecałe 9 miesięcy od zarejestrowania fundacji, EFD jest zasadniczo gotowe do działania. Jestem przekonany, że kontynuowana dynamika prac przekona do naszych postulatów odpowiedniego wsparcie finansowego UE dla Funduszu – dodaje poseł Andrzej Grzyb.

 

 

 

AW