Ostatnie pożegnanie ŚP. Pułkownika Batalionów Chłopskich Tomasza Malinowskiego

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Tomasza Hieronima Malinowskiego, Wielkopolanina z wyboru, pułkownika w stanie spoczynku Batalionów Chłopskich.

Pogrzeb ŚP. Tomasza Malinowskiego odbędzie się 5 marca (wtorek)

Godz. 11:30 Msza Święta w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu ( ul. Aleksandra Fredry 11, Poznań)

Godz. 14:30 Uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu

 

Tomasz Malinowski urodził się 6 stycznia 1921 r. we wsi Księżomierz w województwie lubelskim. Jako licealista w okresie okupacji, w Warszawie brał czynny udział w ruchu oporu, najpierw jako kolporter prasy podziemnej, a od lutego 1942 r. po ukończeniu trzyletniego liceum technicznego w Warszawie powrócił na wieś w swoje rodzinne strony. Zamieszkał w swoim rodzinnym Księżomierzu, związał się z Batalionami Chłopskimi, był żołnierzem oddziału specjalnego (II Obwód, IV Okręg). Jako żołnierz uczestniczył w wielu akcjach bojowych i dywersyjnych. Po wyzwoleniu Lubelszczyzny wstąpił do organizującej się II Armii Wojska Polskiego w której szeregach przeszedł jej cały szlak bojowy. Od końca wojny pełnił różne funkcje wojskowe w kraju. Ostatecznie pod koniec 1947 r. odszedł z wojska w stopniu majora i osiedlił się w Poznaniu.

Bezpośrednio po ukończeniu służby wojskowej podjął pracę w Zarządzie Wojewódzkim Stronnictwa Ludowego w Poznaniu na stanowisku kierownika nowo utworzonego Wydziału Ekonomiczno – Rolnego. Z ramienia Stronnictwa uczestniczył w organizowaniu nowych struktur spółdzielczości wiejskiej. W 1948 roku został sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego Związku Samopomocy Chłopskiej w Poznaniu, gdzie pracował do sierpnia 1953 roku. W połowie tego roku Wojewódzki Komitet ZSL, w którym społecznie pełnił funkcję wiceprezesa zgłosił kandydaturę Tomasza Malinowskiego na stanowisko wiceprzewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu.

Po 8 latach pracy w Prezydium, w lutym 1961 roku przeszedł do pracy do Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych, gdzie powierzono mu funkcję prezesa. Kierując Związkiem kładł duży nacisk na rozwijanie wszelkich form doradztwa i szkolenia rolniczego, specjalizację gospodarstw rolników indywidualnych w czym olbrzymią rolę odgrywały specjalistyczne związki i zrzeszenia branżowe działające przy Wojewódzkim Związku Kółek i Organizacji Rolniczych oraz pismo fachowe Związku – Poradnik Gospodarski. Dużą wagę przywiązywał także do pracy kulturalnej na wsi, do organizowania folklorystycznych zespołów amatorskich, czym zajmowały się głównie Koła Gospodyń Wiejskich – ważna organizacja w strukturze kółkowej. Głównie z inicjatywy Prezesa Malinowskiego powstał piękny i nowoczesny jak na owe czasy ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy w Dymaczewie k. Poznania, wówczas jedyny taki obiekt w kraju będący w dyspozycji organizacji kółkowej.

Na początku 1972 roku przeszedł do pracy w Wojewódzkim Komitecie ZSL w Poznaniu, a od 1975 roku – po reorganizacji województw został prezesem WK ZSL w Koninie. Pracował na tym stanowisku do 1981 r., do czasu przejścia na emeryturę.

W latach 1957 – 1972 z ramienia ZSL był posłem na Sejm. W II i III kadencji Sejmu był przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego. W IV i V kadencji Sejmu pracował w Komisji Planu Gospodarczego Budżetu i Finansów w której był przewodniczącym podkomisji Rolnictwa, Leśnictwa i przemysłu Spożywczego.

Po przejściu na emeryturę przez 22 lata pełnił obowiązki prezesa Koła Stowarzyszenia Naukowego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Poznaniu. Od 2003 roku był prezesem Zarządu Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Wielkopolsce.

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej otrzymał następujące odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy II klasy. Otrzymał również odznaczenia wojskowe: Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Krzyż Batalionów Chłopskich i 5 medali wojskowych. Za zasługi w ruchu ludowym otrzymał: Medal Wincentego Witosa i Medal Stanisława Mikołajczyka. Otrzymał również 7 różnych odznaczeń za działalność regionalną.


Pogrzeb Pana Tomasza Malinowskiego odbędzie się 5 marca (wtorek).

Godz. 11:30 Msza Święta w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu ( ul. Aleksandra Fredry 11, Poznań)

Godz. 14:30 Uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu