Podstawę wymiaru składki tych osób stanowi przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Obowiązek ubezpieczenia będzie dotyczyć wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu, bez względu na podleganie ubezpieczeniom z innego tytułu i fakt pobierania emerytury lub renty przez cały okres sprawowania funkcji.

Druga istotna zmiana rozszerzająca zakres ubezpieczenia społecznego polega na wprowadzeniu zmian w zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące umowy zlecenia (przez które należy rozumieć umowę zlecenia, umowę agencyjną albo inną umowę, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) oraz w przypadku występowania kilku tytułów ubezpieczenia. Dotychczasowy stan prawny, w którym w przypadku wykonywania kilku umów zlecenia, opłacano składki z tytułu umowy o najniższym wynagrodzeniu, modyfikuje się przez wprowadzenie progu dla podstawy wymiaru składek w wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz sumowanie podstaw wymiaru składki z kilku tytułów, jeżeli podstawa wymiaru składki z jednego tytułu byłaby niższa niż minimalne wynagrodzenie. Rozszerzenie obowiązku ubezpieczenia dotyczy także zbiegu wykonywania umów zlecenia z inną działalnością.

Konsekwencją objęcia ubezpieczeniami społecznymi członków rad nadzorczych jest uzupełnienie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników zawiera uregulowania dotyczące łączenia ubezpieczenia społecznego rolników i wykonywania umowy zlecenia oraz uczestnictwa w radzie nadzorczej. Wprowadzono przepisy, które zapewniają pozostawanie w ubezpieczeniu społecznym rolników równolegle do ubezpieczenia społecznego w systemie powszechnym, z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub uczestnictwa w radzie nadzorczej, jeżeli dochód z tego tytułu nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia. Podobnie jak w systemie ubezpieczenia powszechnego, zmiana idzie w stronę stosowania jednego tytułu ubezpieczenia.

Projekt rządowy wpłynął do Sejmu 7 marca 2014 r. Został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym dodano art. 5, zakreślający do 1 marca 2016 r. termin na zawarcie porozumienia w sprawie zmiany wynagrodzeń z umowy o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232) w związku ze zmianami dokonanymi w art. 9 ust. 2 – 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, których wejście w życie przewidziano na 1 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie zawiera wniosek mniejszości, określający wcześniej termin zawarcia porozumienia w sprawie zmiany wynagrodzenia z umowy o zamówienie publiczne tj. na 1 października 2015 r. oraz zmianę wejścia w życie przepisów art. 9 ust. 2 – 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na dzień 1 lipca 2015 r.

Drugie czytanie odbyło się 21 października 2014 r. na 78. posiedzeniu Sejmu. Do trzeciego czytania przystąpiono niezwłocznie, na tym samym posiedzeniu. Wniosek mniejszości został odrzucony.

Za przyjęciem ustawy oddano 419 głosów, 8 przeciw, 2 osoby się wstrzymały.

Źródło: http://www.mozdzanowska.pl