NOWY PROW 2014 – 2020 –> NOWE MOŻLIWOŚCI

Dzięki wsparciu które rozdzieliła ARiMR z PROW na lata 2007 – 2013 rolnicy kupili setki tysięcy nowoczesnych ciągników i maszyn, powstały tysiące nowych miejsc pracy na terenach wiejskich, zakłady przetwórcze należą do najnowocześniejszych w Europie, a nasze środowisko zachowało swoje naturalne walory.

Nowy PROW 2014 – 2020 stwarza możliwość dalszego rozwoju polskiego rolnictwa – tak jak na plakacie autorstwa Wojciecha Stefańca. 

Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczono łącznie ponad 13,5 mld euro. Na kwotę tę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne. Rozwojowi infrastruktury wiejskiej, reorientacji zawodowej rolników i wzrostowi przedsiębiorczości  służyć będzie także 5,2 mld euro pochodzących z Funduszu Spójności.

Zgodnie z założeniami strategii „Europa 2020” oraz nowej Wspólnej Polityki Rolnej, której jednym z dwóch filarów jest PROW, priorytetową misję polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej na lata 2014-2020 można streścić za  pomocą trzech długoterminowych celów strategicznych:

  • poprawa konkurencyjności rolnictwa;
  • zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz działanie na rzecz klimatu;
  • zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

PROW na lata 2014 – 2020 ma sześć priorytetów, z których każdy ma swój  tzw. obszar interwencji.

  1. Poprawa łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem.
  2. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa.
  3. Ułatwianie transferu wiedzy o rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  4. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.
  6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Czytaj więcej na stronie: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/nowy-prow-2014-2020-nowe-mozliwosci.html

Zdjęcia archiwum ARiMR