NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE DLA FIRM W EUROPIE: PRZEJRZYSTOŚĆ – TAK! NADMIERNE OBCIĄŻENIA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW – NIE!

Dziś (26.11.2013 r.) Komisja Spraw Zagranicznych PE głosowała nad zmianami w dyrektywach o rachunkowości w UE. Komisja Europejska zaproponowała nowe obowiązki dotyczące sprawozdawczości niefinansowej.

„Jako sprawozdawca w imieniu Europejskiej Partii Ludowej (EPP- przyp. autora) liczę na dobry kompromis. Stawiamy na transparentność informacji umożliwiającej podejmowanie racjonalnych decyzji przez konsumentów i inwestorów, ale w dobie wychodzenia z kryzysu musimy bronić małe i średnie przedsiębiorstwa przed nadmiernymi obciążeniami utrudniającymi światową konkurencję” skomentował przed głosowaniami Poseł do PE Andrzej Grzyb.Wspomniana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej odnosi się do zmian w dyrektywie Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy. Zaproponowane zmiany mają objąć spółki i jednostki skonsolidowane, w których średnia liczba pracowników w ciągu roku obrotowego przekracza 500 i na dzień bilansowy ich suma bilansowa przekracza 20 milionów EUR lub ich obrót netto przekracza 40 milionów EUR. Spółki spełniające te kryteria w rocznych sprawozdaniach z działalności mają dołączyć sprawozdanie niefinansowe oceniające ich sytuację i działalność przynajmniej w kontekście: kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu oraz opisy stosowanej przez spółkę polityki różnorodności składu jej organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych odnośnie do aspektów takich jak wiek, płeć, różnorodności pochodzenia geograficznego, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

„W poprawkach do dyrektyw w Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Praw Człowieka złożono szereg daleko idących poprawek m.in. rozszerzających zakres podmiotów objętych nowymi obowiązkami także na małe i średnie przedsiębiorstwa czy nakładające na państwa członkowskie UE obowiązek wypracowania rozwiązań prawnych wymuszających stosowanie nowych rozwiązań wraz z odpowiednimi karami – cieszę się, że udało mi się pozyskać wystarczającą większość by te niebezpieczne propozycji odrzucić” mówił po dzisiejszym głosowaniu Poseł Andrzej Grzyb. „Wbrew niektórym poprawkom udało nam się również zachować elastyczność w zakresie wyboru ram, na których przedsiębiorstwa będą mogły się opierać w swych raportach nie finansowych – jeśli te zapisy się utrzymają w dalszych pracach, możliwe będzie korzystanie z istniejących już i powszechnie uznawanych ram krajowych, o zasięgu ogólnoeuropejskim czy ogólnoświatowym. Procedowane dyrektywy wprowadzają pierwszy tego typu obowiązek sprawozdawczości niefinansowej w ramach prawa UE, dlatego ważne jest by dać europejskim przedsiębiorcom możliwość adaptacji – elastyczność w zakresie doboru ram to krok w tym kierunku” – dodał Poseł Grzyb.

Parlament Europejski współdecyduje o ostatecznym kształcie dyrektywy wraz z Radą Europejską poprzez bezpośrednie kształtowanie zapisów dyrektyw. W dniu dzisiejszym w ramach komisji AFET/DROI odbyło się głosowanie w sprawie dyrektywy o sprawozdawczości gdzie Poseł Andrzej Grzyb, reprezentował największą frakcję w PE – Europejską Partię Ludową (EPP). Dalsze prace będą kontynuowane w komisji wiodącej PE – Komisji Prawnej (JURI). Z początkiem przyszłego roku dyrektywy będą procedowane w ramach posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego.

Tekst: Borys Brzeziński, Kinga Kołodziejczak

LINKI:

Więcej o dyrektywach o ujawnianiu informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności tutaj:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/afet/afet_20131125_1500.htm#

Pełna informacja opisująca procedowanie nad dokumentem w PE i poza nim jest dostępna tutaj:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0110(COD)&l=en

Pozafinansowe aspekty odpowiedzialności przedsiębiorstw:

http://www.andrzejgrzyb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:pozafinansowe-aspekty-odpowiedzialnoci-przedsibiorstw&catid=35:aktualnoci&Itemid=72

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy /* COM/2013/0207 final – 2013/0110 (COD) */

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0207:FIN:PL:HTML

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW towarzyszące dokumentowi Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy /* SWD/2013/0128 final */

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0128:FIN:PL:HTML

{flike}