Nieodpłatne usługi doradcze dla wnioskodawców i beneficjentów ARiMR.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross informuje, że z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, od 9 czerwca br. wnioskodawcy i beneficjenci wsparcia z PROW 2007-2013 oraz wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy ekspertów przy Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

Baza ekspertów WPR działających przy Ośrodkach Doradztwa Rolniczego »

Baza ekspertów WPR działających przy Centrum Doradztwa Rolniczego »

Wyszukiwarka eksperta WPR »

Zakres świadczonych usług obejmuje działania PROW 2007-2013:

 • Ułatwianie startu młodym rolnikom (112),
 • Modernizacja gospodarstw rolnych (121),
 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123) (Centrum Doradztwa Rolniczego),
 • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126),
 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212),
 • Program rolnośrodowiskowy (214),
 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221,223),
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311),
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311),
 • Grupy producentów rolnych (142),
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312),
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312).

w tym zagadnienia dotyczące:

 • prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,
 • prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,
 • wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,
 • przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia,
 • przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,
 • spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków,

oraz wspólną organizację rynków owoców i warzyw w mechanizmach wsparcia:

 • Pomoc finansowa wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw,
 • Pomoc finansowa uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw,

w zakresie:

 • wprowadzania zmian w planach dochodzenia do uznania grup producentów owoców i warzyw,
 • przygotowywania programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz wprowadzania do nich zmian,
 • przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej,
 • prawidłowości dokumentowania realizacji inwestycji ujętych w planie dochodzenia do uznania,
 • przygotowywania działań w odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie opiniowania planów dochodzenia do uznania, zatwierdzania programów operacyjnych lub postępowania o przyznanie pomocy finansowej, w tym przygotowywania odwołań,
 • przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,
 • spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnych usług ekspertów dla wnioskodawców i beneficjentów ARiMR można uzyskać w Centrum Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Izbach Rolniczych oraz w ARiMR.

Do 10 lipca br. powołane zespoły ekspertów otrzymały 1 411 zadań, w tym 1 404 dotyczyły spraw w zakresie PROW 2007-2013, a 7 dotyczyło rynków owoców i warzyw. Eksperci powołani przez ODR i CDR udzielili 532 porady, z czego w 527 sprawach byli w stanie udzielić pomocy.

Jak podkreśliła Zofia Szalczyk, podsekretarz stanu w MRiRW, podczas spotkania, które odbyło się 17 lipca br., w sprawie funkcjonowania takich zespołów eksperckich, bezpłatne doradztwo „powinno być udzielane tylko w przypadkach „trudnych”, będących konsekwencją formalnego wystąpienia ARiMR skierowanego bezpośrednio do wnioskodawcy lub beneficjenta”. Pani wiceminister zwróciła także uwagę dyrektorom jednostek doradztwa rolniczego, „aby do pracy w zespołach ekspertów delegowali wyłącznie osoby, których wiedza i doświadczenie dają szansę na skuteczną pomoc. Zachęcała również do zapraszania do współpracy w ramach zespołów ekspertów zewnętrznych, których kompetencje mogłyby być pomocne w realizacji przypisanych zadań.”

Źródło: http://psl.pl