Łącznie, daje to polskiemu rolnictwu możliwość skutecznego konkurowania na jednolitym unijnym rynku i dalsze wzmocnienie jego pozycji konkurencyjnej, czego efektem jest stały wzrost eksportu i bilansu wymiany handlowej w tym sektorze.

Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk poinformowała, że nowy system płatności zawiera też nowe komponenty obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich i wszystkich rolników, związane z realizacją celów środowiskowych, a także dodatkowe wsparcie dla młodych rolników.

Państwa członkowskie, na zasadzie dobrowolności, miały możliwość ukierunkowania wsparcia na konkretne grupy gospodarstw. Polska skorzystała z tego dając preferencje dla grupy średniej wielkości (w warunkach Polski) gospodarstw poprzez zastosowanie płatności dodatkowej od 3,01 do 30 ha oraz ograniczając kwotę wsparcia w ramach jednolitej płatności obszarowej do 150 tys. euro na gospodarstwo. W ramach kluczowych sektorów: mleka, wołowiny, buraków cukrowych, owoców miękkich, owiec, kóz, roślin bobowatych, ziemniaków skrobiowych i chmielu, lnu i konopi włóknistych powiązano do 15% kwoty krajowej z produkcją. Dzięki temu większość wsparcia bezpośredniego trafi do gospodarstw aktywnych, rozwijających produkcję rolną i zwiększających swoją produktywność.

Polska wykorzystała także możliwości jak największego wykorzystania zasobów środowiskowych w rolnictwie, m.in. poprzez wprowadzenie szerokiej listy kategorii elementów kwalifikujących się do 5% obszarów proekologicznych – jednego z elementów zielonego komponentu płatności bezpośrednich.

Jak zwróciła uwagę wiceminister, poprawa konkurencyjności i produktywności jest też głównym celem projektu PROW. Przewiduje on m.in. wsparcie dla gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi, realizując zarówno cel środowiskowy WPR, jak i wzrost podaży tej kategorii upraw.  Cel środowiskowy jest jednym z trzech obowiązkowych celów przekrojowych każdego programu w UE w nowej perspektywie finansowej UE, obok celu klimatycznego i wspierania innowacji. 

Z tego powodu w PROW musieliśmy przeznaczyć alokację min. 30 środków na działanie rolnośrodowsikowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, płatności ONW i zalesianie – podkreśliła podsekretarz stanu Zofia Szalczyk.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl