„Moderatorzy odnowy wsi – tworzenie systemu wsparcia dla wielkopolskich sołectw”

We wtorek 16 grudnia 2014 r. w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego otworzyłem konferencje regionalną pn. „Moderatorzy odnowy wsi – tworzenie systemu wsparcia dla wielkopolskich sołectw”. Konferencję zorganizował Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, który realizuje samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.

W trakcie otwarcia konferencji podkreśliłem znaczenie równomiernego rozwoju Wielkopolski poprzez program Wielkopolskiej Odnowy Wsi – W budżecie na 2015 rok jest zapisana kontynuacja programu, po to żeby Samorząd Województwa Wielkopolskiego mógł spierać obszary wiejskie tak jak robił to dotychczas. Będziemy pracować nad tym jak ten program będzie dalej funkcjonował.  Jest grupa bardzo dobrych liderów, ale też są samorządy które mają wiele do zrobienia. Chcemy dać szanse tym, którzy do tego programu jeszcze nie przystąpili, aby wyrównać szanse rozwoju Wielkopolski – powiedziałem

Program służy aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich naszego województwa. Celem konferencji było zapoznanie się z doświadczeniami innych regionów w zakresie funkcjonowania systemu moderatorów odnowy wsi  tj. specjalistów przygotowanych do pracy z sołectwami, którzy służą pomocą w animowaniu procesów odnowy, w tym opracowaniu sołeckich strategii rozwoju oraz omówienie koncepcji wsparcia uczestników Wielkopolskiej Odnowy Wsi  przez takich specjalistów.

W spotkaniu udział wzięli  kandydaci na wielkopolskich moderatorów odnowy wsi oraz liderzy sołectw, które przystąpiły do programu w 2014 r. Uczestnicy konferencji zapoznali się z doświadczeniami w pracy moderatorów województwa opolskiego, dolnośląskiego i warmińsko – mazurskiego. Podczas spotkania podsumowano również dotychczasową realizacje programu oraz przedstawiono plany na 2015 r.

W programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” uczestniczy obecnie 1465 sołectw z terenu 160 gmin Wielkopolski. 228 sołectw przystąpiło do programu w 2014 r. Sołectwa te mogą ubiegać się, poprzez gminę lub organizację pozarządową, o wsparcie przedsięwzięć zapisanych w wypracowanych przez mieszkańców sołeckich strategiach  lub planach odnowy.

W latach 2009-2014 Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał na wsparcie sołeckich inicjatyw w ramach programu łącznie ponad 13,3 mln złotych (konkursy  dla gmin i organizacji pozarządowych), dofinansowując 558 projektów, w tym w ramach czterech edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, który jest głównym konkursem w programie, kwotę ponad 9,6 mln zł.

W realizacji projektów aktywnie uczestniczą mieszkańcy sołectw poprzez wkład własnej pracy, sprzętu czy materiałów. Obszarami wsparcia są niewielkie projekty służące zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.

Korzyścią niewymierną, ale niezwykle ważną, jest pozytywne oddziaływanie programu na pobudzenie aktywności społecznej i integrację mieszkańców wsi oraz wzmocnienie identyfikacji z miejscem w którym żyją, a tym samym poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Źródło: http://www.krzysztofgrabowski.eu/