Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosianiak-Kamysz z wizytą w powiecie ostrowskim

23 czerwca br. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak Kamysz gościł w Powiecie Ostrowskim. Wizytę Minister rozpoczął w Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie, gdzie spotkał się z założycielami, pracownikami oraz podopiecznymi Centrum. Podczas spotkania rozmawiano na temat przyszłości polityki społecznej w kontekście realizowanej ekonomii społecznej na terenie gminy i miasta Odolanów.

Następnie w Ostrowskim Centrum Kultury odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka Kamysza, Posła na Sejm RP Piotra Walkowskiego, Senator RP Andżeliki Możdżanowskiej oraz Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.

Kolejnym punktem sobotniej wizyty był udział w Jubileuszu Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który odbył się na scenie Ostrowskiego Centrum Kultury.

Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim, odbyła się konferencja pt. „Ratyfikacja Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – znaczenie dla środowisk osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych”. Konferencja zorganizowana została z inicjatywy Posła Piotra Walkowskiego, Pawła Rajskiego Starosty Ostrowskiego oraz Piotra Kuroszczyka Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski, a skierowana była do samorządowców, instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych.

Największe zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziła Ustawa o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r.” Ustawę Sejm przegłosował 15 czerwca, obecnie trwają prace nad ustawą w Senacie. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych jest aktem prawnym w całości ujmujący prawa osób niepełnosprawnych i jest swoistym dopełnieniem Konwencji Praw Człowieka. Dokument ma się przyczynić do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnym przez zapewnienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich praw i wolności. Konwencja gwarantuje m.in. prawo do pracy, zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz prawo do dostosowania miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Podczas konferencji padały, także pytania o spółdzielnie socjalne. Ich rangę, jako podstawowego narzędzia polityki społecznej, wielokrotnie podkreślał Minister Kamysz. Spółdzielnie socjalne dają szanse na aktywizację społeczną i zawodową, integrację oraz podniesienie kwalifikacji osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. O uproszczenie procedur ich rejestracji apelowali do Ministra uczestnicy spotkania.

W trakcie spotkania Minister zapowiedział podwyższenie progów dochodowych uprawniających do zasiłków i świadczeń rodzinnych. Ma to nastąpić w dwóch etapach od 1 listopada br. i kolejne podwyższenie w 2014 roku. Kosiniak Kamysz przedstawił działania jakie w ramach pomocy społecznej zostały podjęte przez Ministerstwo w ostatnim czasie. Do najważniejszych zaliczył projekt ustawy wspierający uniwersytety trzeciego wieku i stowarzyszenia, które propagują aktywność osób starszych. Projekt obecnie skierowany został do konsultacji resortowych. W parlamencie trwają prace nad wspólnym Klubów PSL i PO projektem ustawy podnoszącej kwotę dofinansowania do wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej.

Minister kilka słów poświęcił funkcjonującemu już programowi „Aktywny samorząd”, który ma na celu zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest adresowany do indywidualnych osób niepełnosprawnych,  a jego realizacja powierzona została samorządom powiatowym.

Uczestnicy spotkania wskazywali na trudności jakie napotykają osoby niepełnosprawne na rynku pracy i w dostępie do rehabilitacji.

Kolejna cześć spotkania poświęcona była aktywności zawodowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Izby Rzemieślniczej, którzy wskazywali na problemy z jakimi borykają się rzemieślnicy i na niepewną przyszłość jaka rysuje się przed rzemiosłem. Szczególny nacisk, ich zdaniem, należy położyć na szkolenie młodzieży i zapewnienie im zatrudnienia w Polsce.

Uczestnicy spotkania usłyszeli zapewnienie Ministra o zainteresowaniu resortu pracy szkoleniem zawodowym. Minister przekazał informacje o zgłoszonym przez niego wniosku o odblokowanie części zamrożonych środków z Funduszu Pracy, które przeznaczone zostaną na wsparcie zatrudnienia ludzi młodych oraz na aktywizacje osób starszych.

Na zakończenie wizyty Minister zaproszony został do siedziby Klubu Olimpijczyka w Wysocku Wielkim, gdzie spotkał się z członkami i zarządem Klubu Olimpijczyka oraz członkami LZS „Orzeł” Wysocko Wielkie.