Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp.,
Senator RP Andżelika Możdżanowska
Poseł na Sejm RP, Prezes WIR Piotr Walkowski

ZAPRASZAJĄ

do udziału w cyklicznym konkursie pod hasłem

„POZNAJEMY WALKĘ NASZYCH PRZODKÓW O  MAŁĄ OJCZYZNĘ”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.                         

REGULAMIN KONKURSU
1. Prace konkursowe należy przesłać:
·    w formie pisemnej, w postaci wydruku lub drogą e-mailową,
·    w formie audiowizualnej na nośniku elektronicznym lub drogą e-mailową.
2. Tematyką bieżącej edycji konkursu jest opis rodzimych tradycji ruchu ludowego lub znaczącego wydarzenia związanego z tym ruchem na terenie danego regionu         w okresie do 1938 r. włącznie.
3. Każda praca musi być zakodowana hasłem. Do pracy należy dołączyć kopertę     z hasłem,  w której znajdują się dane uczestnika (imię i nazwisko, nazwa i adres Szkoły uczestnika konkursu, nazwisko nauczyciela prowadzącego).
4. Mają to być prace nowatorskie, powstałe w oparciu o opowieści członków rodziny lub tych, którzy byli zaangażowani w ruch ludowy, poparte dowolnymi dowodami faktograficznymi. Ocenie podlegać będzie oryginalność opracowania.
5. Termin – prace należy nadsyłać do 16 marca 2012r., decyduje data stempla pocztowego.
6. Praca musi być napisana pismem komputerowym lub maszynowym – czcionką 12, odstęp miedzy wierszami 1,5 cm, margines lewy 4 cm, prawy 2 cm. Praca audiowizualna w formie prezentacji multimedialnej (prezentacja Power Point) lub filmu (rozszerzenie avi, mpg bądź format DVD).
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 kwietnia 2012r., wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Szkoły organizatora  konkursu- www.zspkozmin.pl, laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczystość podsumowania wyników konkursu i wręczenia nagród.
8. Uczestnicy cedują na organizatora prawa autorskie oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych wymienionych w pkt. 3.
9. Do kontaktów w imieniu organizatorów upoważniony został:
dr  Wojciech Łukomski, (tel.508082303),
10. Adres organizatora:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca
ul. Zamkowa 1, 63 – 720 Koźmin Wlkp.
sekretariat@zspkozmin.pl
11. Organizatorzy konkursu przewidują cenne nagrody dla uczniów i nauczycieli opiekunów.

Sponsorami nagród będą:
·    dla formy pisemnej – Poseł Piotr Walkowski,
·    dla formy audiowizualnej – Senator Andżelika Możdżanowska.