Na realizację programu przeznaczono, łącznie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych, kwotę ponad 13,5 mld euro. Głównym celem PROW ma być wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych. Uczestnicząca w spotkaniu Senator RP Andżelika Możdżanowska przedstawiła szczegóły poszczególnych priorytetów dla rolnictwa i środki, jakie będą na nie przeznaczone.

– Będą to duże środki i mądrze muszą być wykorzystane. Projekty, na które zostaną środki przeznaczone muszą przynieść rozwój przedsiębiorczości i nowych możliwości. Obszary wiejskie to ogromny potencjał – mówiła Senator RP Andżelika Możdżanowska.
O projektach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 mówił Piotr Psikus. Głównym celem programu jest wzrost zrównoważony rozumiany, jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są dopełnione działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Priorytet ten został oparty na równowadze oraz wzajemnym uzupełnianiu się działań w trzech podstawowych obszarach: czystej i efektywnej energii, adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku.
Najważniejszymi beneficjentami programu będą podmioty publiczne samorządy oraz podmioty prywatne.
– W nowym rozdaniu to organizacje wiejskie mają decydować o przeznaczeniu środków a będą one niemałe. Na samą infrastrukturę techniczną dla małych środowisk 2 mln zł-mówił Piotr Psikus.
W piątkowej konferencji oprócz prelegentów wzięli udział przedstawiciele środowisk wiejskich z terenu powiatu kępińskiego: sołtysi, KGW i OSP.

Źródło: http://www.mozdzanowska.pl