KONFERENCJA „PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW”

„Zbliża się 2015 rok, a więc ostateczna data spełnienia przez Polskę zobowiązań wobec Unii Europejskiej, wynikających z postanowień „dyrektywy ściekowej”. Jednym z obszarów, który długo bronił się przed wymogami prawno-technicznymi, były inwestycje dot. pojedynczych systemów oczyszczania ścieków”.¹


„W ostatnich latach w Polsce zaobserwować można ogromne zainteresowanie przydomowymi oczyszczalniami ścieków (POŚ). Za ten stan odpowiada kilka czynników. W pierwszej kolejności są to możliwości współfinansowania budowy systemów indywidualnych ze środków zarówno krajowych, jak i unijnych. Ponadto w dużej mierze wpływa na to wzrost świadomości ekologiczno-ekonomicznej mieszkańców obszarów wiejskich i coraz częściej opracowywane przez gminy analizy opłacalności inwestycji wodno-ściekowych dla obszarów wiejskich. Te z kolei jednoznacznie wykazują, że w zabudowie rozproszonej konieczna jest budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków”.²

Od 9 do 10 września w Boszkowie-Letnisku (pow. leszczyński) odbywała się konferencja pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków – projektowanie, budowa, eksploatacja”.

Wśród gości i prelegentów oprócz Posła do PE Andrzeja Grzyba byli m.in. profesorowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wrocławiu, eksperci branżowi, samorządowcy, przedsiębiorcy.

Pierwszą sesję konferencji otworzył Poseł do PE Andrzej Grzyb swym wystąpieniem ‚Gospodarka w obiegu zamkniętym. Projekt KE: w kierunku Europy bezodpadowej’. Poruszył w nim m.in. tematy „społeczeństwa bezodpadowego”, wyeliminowania składowania odpadów podlegających recyklingowi, a także aspekty prawne – zmiany proponowane przez Komisję Europejską.

 

Na stronie internetowej: www.andrzejgrzyb.eu dostępna jest prezentacja multimedialna z konferencji.

¹www.abrys.pl

²www.woda-scieki.com

KK, MS

Źródło: http://andrzejgrzyb.eu