Debatę otwierającą pn. „Jak zmieniła się sytuacja odnawialnych źródeł energii w 2014 r. i co czeka branżę OZE w 2015 r.” poprowadził redaktor Tomasz Zubilewicz. Jako paneliści zostali zaproszeni: posłowie Waldemar Pawlak i Jacek Najder, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Grzegorz Skarżyński, główny specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki Sebastian Stępnicki oraz dr Stanisław Pietruszko – prezes PV Polska. Eksperci tłumaczyli jak zielona energia może podnieść konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej. Poruszone zostały również zagadnienia związane z obecnym stanem prac nad Ustawą o OZE oraz systemami wsparcia dla inwestycji. Zwrócono uwagę na możliwości rozwoju energetyki wiatrowej i wzrostu udziału fotowoltaiki w bilansie energetycznym Polski.

Druga część Kongresu poświęcona była technologiom OZE oraz możliwościom ich finansowania, z nastawieniem na wielkopolskie programy wsparcia. Moderatorem panelu był Jerzy Spyrka – prezes Solar Photovoltaik Polska. Na wstępie pan Karol Szejn zaprezentował ofertę firmy Viessman. Następnie dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw Adam Stępień omówił możliwości rozwoju rynku biopaliw w nadchodzących latach. Potencjał OZE w Wielkopolsce oraz możliwości finansowania inwestycji w OZE z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zaprezentowała Prezes WAZE pani Alicja Nowak. Innym źródłem finansowania projektów OZE jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, którego strategię przedstawił wiceprezes WFOŚiGW w Poznaniu pan Marek Baumgart. Z kolei ofertę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym nowy program Prosument, omówił pan Wojciech Stawiany. Na zakończenie sesji prezes BOŚ Invest Management – pan Jacek Pierzyński wskazał metody finansowania tego typu inwestycji przez banki.

Ostatnia sesja poświęcona była doświadczeniom polsko-niemieckim w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Zaprezentowany został potencjał spółdzielni energetycznych – niemiecki przepis na sukces rynku OZE. Niemieckie doświadczenia zaprezentował Matthias Rehm oraz Paweł Kulbiński z firmy DREBERIS. Mec. Maciej Szambelańczyk wskazał niezbędne zmiany w przepisach, aby podobny system mógł zadziałać i w naszym kraju. Janusz Piechocki – burmistrz Margonina omówił problemy z jakimi spotkał się jego samorząd podczas realizacji inwestycji w największą farmę wiatrową w Polsce, oraz korzyści dla gminy wynikające z pracy takiej instalacji. Doświadczenia Polski w tej dziedzinie wskazał Waldemar Pawlak, podkreślając znaczenie rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych w skali mikro. Na zakończenie prowadzący tę sesję Jeremi Jędrzejkowski z Dziennika „Rzeczpospolita” podziękował wszystkim za udział w debacie i zaprosił na dalsze rozmowy w kuluarach.

Organizatorami wydarzenia byli: Zielona Strona Mocy, Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska, wydawca dziennika Rzeczpospolita, a także miesięcznik Ekologia i Rynek. Partnerami strategicznymi były: Fundacja Polski Kongres Gospodarczy oraz Ambasada Republiki Federalnej Niemiec. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli samorządów lokalnych, jak również ekspertów oraz inwestorów z branży odnawialnych źródeł energii.

Źródło i galeria zdjęć: http://www.krzysztofgrabowski.eu/