INSTRUMENTY WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w marcu uruchamia nabory wniosków o dofinansowanie projektów. Wśród instrumentów wsparcia dla firm są duży bon, dofinansowanie na uzyskanie grantu oraz fundusz pożyczkowy dla kobiet. Zachęcamy do korzystania.

Pożyczka dla kobiet w kwocie od 20 000 zł do 40 000 zł może być przeznaczona na pokrycie wydatków, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą być one związane z nabyciem albo wytworzeniem środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), zakupem usług (z wyłączeniem usług doradczych), zakupem wartości niematerialnych i prawnych, adaptacją obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych, zakupem materiałów i wyposażaniem oraz ustanowieniem lub utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Program wsparcie w ramach dużego bonu przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terytorium Polski. Dofinansowanie w ramach programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo m.in. obejmować opracowania dotyczące planu rozwoju przedsiębiorstwa czy strategię wprowadzania produktu na rynek. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50.000 zł, przy czym wielkość dofinansowania może wynosić do 80 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia programem.

Celem projektu wsparcie na uzyskanie grantu jest dofinansowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w międzynarodowych programach innowacyjnych. Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynatorzy, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem uczestnictwa w programie jest także uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego. Kwota dofinansowania udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach wsparcia nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość dofinansowania może wynosić do 100 proc. poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

Więcej informacji:

MG: Fundusz pożyczkowy dla kobiet nowym instrumentem wsparcia

MG:  Wsparcie finansowe i inwestycje

PARP: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów

PARP: Fundusz pożyczkowy dla kobiet

PARP: Wsparcie na uzyskanie grantu

PARP: Wsparcie w ramach dużego bonu