II edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Rusza II edycja konkursu ,,Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Wnioski można składać do 18 sierpnia br.

Celem konkursu jest wsparcie uczestników programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w działaniach na rzecz rozwoju własnej miejscowości i wzmocnienia procesu odnowy wsi w regionie. Realizacja konkursu służy aktywizacji mieszkańców wsi, podniesieniu standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez zakup drobnych elementów wyposażenia, towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych czy materiałów niezbędnych do promocji wsi, które będą służyły lokalnej społeczności w budowie ich tożsamości i integracji. Konkurs kierowany jest do gmin uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

W ramach konkursu dofinansowane będą projekty w zakresie:

  1. zakupu towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej i/lub
  2. tradycyjnych zawodów (np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy tradycyjne
  3. stroje lub ich elementy),
  4. zakupu wyposażenia obiektów użyteczności publicznej (np. stoły, krzesła, nagłośnienie
  5. do świetlic i sal wiejskich),
  6. zakupu materiałów promujących wieś (np. banery, roll-up’y, namioty),
  7. zakupu drobnych przedmiotów zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. ławki,
  8. śmietniki).

Poziom pomocy finansowej wyniesie maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 2.500 zł i nie więcej niż 5.000 zł dla pojedynczego projektu oraz nie więcej niż 10.000 zł dla jednej gminy w ramach konkursu. Minimalny wkład finansowy gminy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych projektu (wkład finansowy gminy mogą stanowić także środki funduszu sołeckiego).

Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami w wersji papierowej należy składać w terminie do dnia 18 sierpnia 2014 r. do godz. 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w sekretariacie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój 701, przy ul. Piekary 17 w Poznaniu (kod pocztowy 61-823).

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu oferty do siedziby Departamentu (nie decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski o dofinansowanie należy także przesłać w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku w formacie PDF) na adres odnowawsi@umww.pl, załączając jednocześnie oświadczenie, że treść przesłanego drogą elektroniczną wniosku jest tożsama z wnioskiem złożonym w Departamencie w wersji papierowej.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo w Uchwale Zarządu nr 4917/2014 z dnia 14 lipca oraz w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej www.umww.pl Dodatkowe informacje można uzyskać także w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, e-mail: odnowawsi@umww.pl, tel. kontaktowy: 616266528, 616266529, 616266514.

 

Opracowanie: Katarzyna Strzyż
Biuro WIR w Ostrowie Wlkp.  

Źródło: http://www.wir.org.pl/ogloszenia/konkurs_odnowa_wsi.htm