– Jako samorządy powinniśmy świadomie budować swoją regionalną niezależność energetyczną. Odpowiedzialna polityka energetyczna to stosowanie nowych technologii, wykorzystanie posiadanych zasobów i surowców energetycznych oraz wykorzystanie potencjału źródeł odnawialnych regionów – zaznaczył na wstępie marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Gośćmi obrad byli także m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, który przedstawił m.in. Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, która omówiła kontekst rozwiązań systemowych poprawiających bezpieczeństwo dostaw energetycznych Polski.

O inwestycjach w małe i przydomowe OZE mówił Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energii Odnawialnej. – Zgodnie z podpisaną w kwietniu Umową Partnerstwa, w perspektywie finansowej 2014-2020, ok. 15% środków z funduszy UE zostanie przeznaczone na sektor energetyki. Jednym z celów wskazanych przez Komisje Europejską jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Promowane będzie efektywność energetyczna i użycie OZE w przedsiębiorstwach oraz wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w sektorze publicznym i mieszkaniowym – mówił prezes Wiśniewski.

Na zakończenie pierwszej części Konwentu przyjęto stanowisko w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Drugiego dnia Konwentu skupiliśy się na problemach gospodarki odpadami w świetle opracowania planów inwestycyjnych oraz na wykorzystaniu i zagospodarowaniu rzek pod kątem projektów prorozwojowych. Prelegentami byli m.in.: Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Janusz Ostapiuk, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska.

Na koniec uczestnicy Konwentu mieli okazję wysłuchać wykładu na temat łagodzenie skutków suszy w rolnictwie Wygłosił go dr hab. Andrzej Doroszewski, Członek Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Konwent zakończył się przyjęciem stanowisk.

Źródło: http://www.krzysztofgrabowski.eu