Grzesz­czak za­zna­czył, że nową wi­ce­pre­mier – Elż­bie­tę Bień­kow­ską cze­ka­ją spore wy­zwa­nie. Jak po­wie­dział poseł, „żeby zre­ali­zo­wać za­de­kla­ro­wa­ny skok cy­wi­li­za­cyj­ny, to po­trzeb­ne jest przy­spie­sze­nie we wszyst­kich ob­sza­rach. Już teraz widać ozna­ki oży­wie­nia go­spo­dar­cze­go, rząd musi ten czas sku­tecz­nie wy­ko­rzy­stać”.

– Bar­dziej in­no­wa­cyj­na go­spo­dar­ka, kwe­stia jej kon­ku­ren­cyj­no­ści, ko­lej­ne in­we­sty­cje w in­fra­struk­tu­rę, roz­wój na­uko­wy, jesz­cze więk­sze środ­ki na mo­der­ni­za­cję i roz­wój pol­skiej wsi – to wszyst­ko jest na­szym obo­wiąz­kiem i wszę­dzie tam po­trze­ba ko­lej­nych i ko­lej­nych kro­ków do przo­du – oce­nił w roz­mo­wie z One­tem Grzesz­czak.

Par­la­men­ta­rzy­sta nie chciał oce­niać de­cy­zji per­so­nal­nych pre­mie­ra. – Kiedy w 2007 roku za­wią­zy­wa­li­śmy pierw­szą ko­ali­cję z Plat­for­mą, to umó­wi­li­śmy się w spo­sób jasny, że od­po­wie­dzial­ność za mi­ni­strów z Plat­for­my bie­rze Plat­for­ma, od­po­wie­dzial­ność za mi­ni­strów z PSL bie­rze PSL. Dla­te­go nie będę oce­niał traf­no­ści do­bo­ru po­szcze­gól­nych osób, bo to leży w kom­pe­ten­cjach szefa rządu i to on bę­dzie ich roz­li­czał z do­ko­nań – dodał.

Pre­mier Do­nald Tusk zmie­nił kształt swo­je­go rządu. Nowym wi­ce­pre­mie­rem zo­sta­ła Elż­bie­ta Bień­kow­ska, a pre­mier wy­mie­nił sze­ściu in­nych mi­ni­strów.

Nowym mi­ni­strem spor­tu zo­stał An­drzej Bier­nat. Za­stą­pił na tym sta­no­wi­sku Jo­an­nę Muchę. Mi­ni­strem edu­ka­cji na­ro­do­wej zo­sta­ła Jo­an­na Klu­zik-Rost­kow­ska, a mi­ni­strem nauki i szkol­nic­twa wyż­sze­go Lena Ko­lar­ska-Bo­biń­ska. Obie za­stą­pi­ły od­po­wied­nio Kry­sty­nę Szu­mi­las i Bar­ba­rę Ku­dryc­ką.

Nową rolę otrzy­ma­ła także Elż­bie­ta Bień­kow­ska. Pre­mier Do­nald Tusk zde­cy­do­wał się na po­łą­cze­nie mi­ni­ster­stwa roz­wo­ju re­gio­nal­ne­go i trans­por­tu, które ob­ję­ła wła­śnie Bień­kow­ska. Bę­dzie ona spra­wo­wa­ła funk­cję mi­ni­stra w ran­dze wi­ce­pre­mie­ra.

Mi­cha­ła Bo­nie­go na sta­no­wi­sku mi­ni­stra ad­mi­ni­stra­cji i cy­fry­za­cji za­stą­pił Rafał Trza­skow­ski – do­tych­cza­so­wy eu­ro­de­pu­to­wa­ny PO.

Jedną z waż­niej­szych zmian jest no­mi­na­cja Ma­te­usza Szczur­ka na sta­no­wi­ska mi­ni­stra fi­nan­sów. Do­tych­cza­so­wy szef tego re­sor­tu Jacek Ro­stow­ski po­że­gnał się z rzą­dem.

(NZ)
Autor: Jakub Sarna
Redaktor Wiadomości portalu Onet.

Źródło: Onet

{flike}