Dzień Spółdzielczości i Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie wkładu spółdzielni w walkę z kryzysem

Temat spółdzielczości zaznaczył się silnie w tym tygodniu. Wczoraj uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w Kaliszu z udziałem m.in. Alfreda Domagalskiego –Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej, a dziś PE przyjął sprawozdanie w sprawie wkładu spółdzielni w walkę z kryzysem. Niedawno przedmiotem prac PE była m.in. również wsparcie dla Spółdzielni Socjalnych.

W UE jest obecnie około 123 miliony spółdzielców zrzeszonych w ponad 160 000 spółdzielni – to blisko ¼ obywateli UE. Niezależnie od ilości zrzeszonych członków Europejskie spółdzielnie to obecnie pracodawcy dla około 5,5 miliona pracowników.

Dane te pokazują znaczenie i potencjał ekonomiczny tej formy zrzeszania się i działalności gospodarczej. Spółdzielnie od samego początku swojego istnienia powstawały m.in., jako forma wzajemnego wspierania się w trudnych czasach lub w obliczu nadzwyczajnych wyzwań – ta rola spółdzielni ma również znaczenie dziś w dobie trwającego światowego kryzysu ekonomicznego. Mając to na uwadze PE przyjmując dziś sprawozdanie, kontynuuje ogólnoeuropejską debatę o znaczeniu spółdzielni dla gospodarek europejskich oraz roli w łagodzeniu i przezwyciężaniu skutków kryzysu. Dyskusja ma również zmierzać w kierunku diagnozy przeszkód i barier, które napotykają spółdzielnie w UE i służyć wypracowaniu stosownych rozwiązań w tym m.in. wypracowaniu europejskiego katalogu najlepszych praktyk dla sektora spółdzielczego – w tym celu m.in. w sprawozdaniu PE przypomina Komisji o konieczności posiadania odpowiedniej bazy danych spółdzielni w celu identyfikacji i wymiany doświadczeń między podmiotami. Równolegle do postulatów PE, w ostatnim czasie kroki w podobnym kierunku podjął Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości Antonio Tajani powołując grupę mająca zbadać sytuacje spółdzielczości w UE – w ramach konsultacji społecznych do współpracy z Polski zaproszono również Alfreda Domagalskiego i Krajową Radę Spółdzielczą.

Przyjęte dziś w PE sprawozdanie poskreśla rolę spółdzielni w gospodarkach Państw Członkowskich – zwrócono uwagę, że należy podjąć konieczne kroki w celu zapewnienia równych szans dla spółdzielni i innych form działalności gospodarczej. W tym celu Komisja powinna wspierać konwersje i restrukturyzacje spółdzielni w celu stworzenia lepszych warunków dla jej członków i pracowników. Proponuje się także utworzenie dyrektoriatu do wspierania spółdzielni i innych organizacji społeczno-ekonomicznych. PE zwrócił się do Państw Członkowskich o wspieranie większego zaangażowania pracowników w ogólną sytuacje i zarządzanie zatrudniającymi ich przedsiębiorstwami. Zwrócono tu uwagę na konieczność zapewnienie dostępu do mechanizmów finansowych umożliwiających pracownikom inwestowanie w ich zakłady pracy, a co za tym idzie, udział we własności. Posłowie do PE postulują również o wyrównanie szans spółdzielni i innych podmiotów gospodarczych w dostępie do wsparcia finansowego ze strony UE czy dostępu do kredytu.