Brudzew, Kali – Nova i Chlebowiaki najlepsi w gwarze

„Z gwarą za pan brat” pod takim hasłem odbył się pierwszy w powiecie tureckim konkurs, w której uczestnicy prezentowali wiersze, piosenki, skecze i inscenizacje w gwarze wschodniej Wielkopolski.

Organizatorami bitwy na gwarę byli: dyrektor Szkoły Podstawowej w Galewie, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” oraz Stowarzyszenia „Kali-NoVa” i „Szadowiacy”. Patronat honorowy objęli: Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Grzyb – Poseł do Parlamentu Europejskiego i Czesław Cieślak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs odbył się w sobotę, 16 marca w Szkole Podstawowej w Galewie. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: Rafał Klimek, wicedyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, Tadeusz Gebler, kierownik turkowskiego Oddziału Terenowego ARiMR, Władysław Karski, wicestarosta powiatu tureckiego, Karol Mikołajczyk wójt gminy Turek, Sławomir Kosobudzki, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich, Karol Mac, prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW „Wici” Wielkopolska, radni z gminy Turek i gminy Brudzew.

Imprezę otworzył Jan Szafrański, gospodarz, a zarazem dyrektor Szkoły Podstawowej w Galewie, witając zaproszonych gości oraz zapraszając wszystkich do wspólnych zmagań. Odczytał także listy intencyjne nadesłane przez Stanisława Kalembę, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krzysztofa Grabowskiego, wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

-Celem konkursu jest umożliwienie mieszkańcom, posługującym się w domach rodzinnych gwarą, prezentacji mowy swych przodków, kultywowanie odrębności regionalnej, wspieranie talentów oraz integracja międzypokoleniowa – mówili zgodnie organizatorzy.

W zmaganiach uczestniczyli przedstawiciele trzech kategorii wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli mieszkańcy powiatu tureckiego. Wśród startujących znaleźli się soliści, uczestnicy indywidualni oraz grupy i zespoły artystyczne. Regulamin przewidywał dowolność tematyczną, która mogła zostać zaprezentowana w formie dialogu lub monologu. Prezentacjami scenicznymi mogły więc być teksty poetyckie lub prozatorskie, własne lub też zaczerpnięte z literatury, w formie mówionej lub śpiewanej. Czas trwania prezentacji ustalono do 10 minut.

Komisja konkursowa w składzie: Nina Kropidłowska, Monika Gomółka, Agnieszka Karkusińska i Małgorzata Pawłowska – szczególną uwagę zwracała na: znajomość gwary, poprawną dykcję i sposób interpretacji. Stąd też liczyły się zarówno pomysłowość i inwencja, jak i strój oraz ogólny wyraz artystyczny. W poszczególnych kategoriach wiekowych jury przyznało następujące miejsca: w kategorii wiekowej kl. IV-VI szkół podstawowych: I miejsce zajął zespół „Chlebowiaki” ze Szkoły Podstawowej i. Józefa Mehoffera w Chlebowie, II miejsce przypadło dla Zespołu Szklono – Gimnazjalnego w Brudzewie, a III miejsce dla Mateusza Michalaka ze Szkoły Podstawowej w Galewie. Z koeli w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: I miejsce zajęła grupa artystyczna z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Brudzewie, III równorzędne miejsce zajęły: Paulina Gruchot i Sylwia Boczek- uczennice Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Brudzewie. W kategorii wiekowej dorosłych: I miejsce zajął zespół ze stowarzyszenia „Kali- Nova”, a II miejsce „Koło Gospodyń Wiejskich w Brudzewie – zespół „Razem”. Zmagania zakończono wręczeniem nagród uczestnikom, podziękowań opiekunom i sponsorom oraz wspólna degustacja swojskiego jadła.

Źródło oraz galeria fotografii: http://www.iturek.net – Brudzew, Kali-Nova i Chlebowiaki najlepsi w gwarze

Zobacz również: http://www.turek.net.pl – Godali co chcieli bystro i gladko