Biznes i Prawa Człowieka – Rzecznicy Praw Obywatelskich w UE i Partnerstwie Wschodnim mogą pomóc

Z inicjatywy Andrzeja Grzyba (PSL) Wiceprzewodniczącego Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego, przygotowano badanie pokazujące ogromną rolę Rzeczników Praw Obywatelskich we wdrażaniu wytycznych ONZ „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw i Prawa Człowieka” na świecie. W badaniu wskazano na szczególny potencjał tych instytucji nie tylko w UE, ale również w Krajach Partnerstwa Wschodniego. Badanie wpisuje się w prace nad zmianami w polityce UE na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Poseł Grzyb opiniuje stanowisko PE. Czy czekają nas zmiany w prawie pracy, prawie handlowym, regulacjach zamówień publicznych?

9 października w ramach posiedzenia Podkomisji Praw Człowieka PE (DROI) miała miejsce prezentacja wyników i wniosków badania zleconego przez podkomisję, z inicjatywy wiceprzewodniczącego Andrzeja Grzyba, dotyczącego roli Rzeczników Praw Obywatelskich we wdrażaniu wytycznych ONZ „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw i Praw Człowieka”. Wyniki zaprezentowane przez autorkę badania Beatę Faracik z Instytutu Allerhanda zostały omówione w czasie debaty z udziałem posłów do PE i przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Badanie skupia się na roli NHRI (NHRI, National Human Rights Institution – Rzecznicy Praw Obywatelskich, Ombudsman i in.) we wdrażaniu wytycznych ONZ w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR, Corporate Social Responsibility) m.in. za Prawa Człowieka na Świecie, za szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krajach Partnerstwa Wschodniego. W opracowaniu zamieszczono wyczerpującą analizę: zakresu mandatów krajowych instytucji praw człowieka w poszczególnych krajach, problemów na styku działalności przedsiębiorstw i praw człowieka na świecie oraz przegląd najlepszych praktyk w tym zakresie.

„Wytyczne ONZ Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw i Prawa Człowieka jakkolwiek cenne nie są jednak twardym prawem. Ich celem jest zachęcanie państw do wdrażania odpowiednich rozwiązań i standardów, a w związku z tym ich wdrażanie wymaga pozyskania współpracy partnerów w tych krajach” – podkreślił w debacie poseł Andrzej Grzyb

Badanie wiąże się z pracami PE nad stanowiskiem w sprawie zmian w polityce UE w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Poseł Andrzej Grzyb w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) i Podkomisji Praw Człowieka (DROI) jest autorem opinii dla Komisji Zatrudnienie i Spraw Socjalnych (EMPL) oraz Komisji Prawnej (JURI) PE, do raportów na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Raporty te: „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw: promocja zaangażowania społecznego i droga do zrównoważonej i włączającej odbudowy” (EMPL) i „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw i zrównoważony wzrost” złożą się na stanowisko PE do dokumentu Komisji UE przyjętego w październiku 2011, w czasie Prezydencji Polski „Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”.

Jest to odpowiedź UE na przyjęte w połowie 2011 Wytyczne ONZ, a zmiany przygotowywane przez Komisję EU mają pociągnąć za sobą działania w krajach członkowskich – przygotowanie i wdrożeni planów działania (tzw. CSR action plans). Taki kierunek wyznaczał już dokument ONZ, zaangażowanie we wdrożenie UE może przybrać bardziej obowiązkową formę, a co za tym idzie zmiany polityk UE w tym zakresie mogą pociągnąć konkretne zmiany w prawodawstwie Polskim – w obszarach takich jak np.: prawo pracy, prawo publiczne gospodarcze, handlowe, regulacje odnoszące się do zamówień publicznych.

Zdaniem Posła Grzyba „dobrymi sprzymierzeńcami tak państw i przedsiębiorstw z odpowiednim zapleczem eksperckim, pozycją instytucjonalną i zaufaniem społecznym w UE, ale również w krajach Partnerstwa Wschodniego, mogą być właśnie Rzecznicy Praw Obywatelskich”.

 

Opracowali: Agata Wąsiewska i Borys Brzeziński

 

 

Więcej na temat:

 

Nagranie Video Prezentacji Badania i Debaty w ramach posiedzeniach DROI 9 10 2012.

Informacja po wysłuchaniu publicznym na temat CSR w ramach posiedzenia DROI 17 09 2012

Strona Ministerstwa Gospodarki RP poświęcona Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR)

UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework – Wytyczne ONZ w kwestii Odpowiedzialności Społecznej Przedsiębiorstw i Praw Człowieka

Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów: Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw